اولین گزارش گکوی سقنقر معمولی (Teratoscincus scincus scincus) از شمال شرقی ایران در استان گلستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

با توجه به نقش مهم خزندگان به ‌ویژه سوسمارها در چرخه‌ های زیستی و تأثیرات آن‌ ها بر زندگی انسان ‌ها از نظر مسائل بهداشتی و مهار زیستی، نقش سوسما‌رها در چرخه غذایی و نیز انتقال برخی بیماری‌ ها و انگل ‌ها و نقش آن‌ ها در کنترل آفات کشاورزی مثل ملخ ‌ها، شناخت و مطالعة آن‌ ها برای ما حائز اهمیت می‌ باشد. گکوی سقنقر معمولی  Teratoscincus scincus scincus متعلق به خانواده Sphaerodactylidae بوده و برای اولین ‌بار به‌ طور رسمی از استان گلستان گزارش می‌ گردد. در این تحقیق  یک نمونه از اطراف دریاچه آلاگل در تیرماه 1380 و دو نمونه از جنوب صوفیکم در خرداد 1387 و 6 نمونه در اردیبهشت و خرداد 1394 در شمال استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌ها در شب به ‌وسیله دست و تور جمع ‌آوری گردیدند. به‌ طورکلی منطقه مورد مطالعه  از رسوبات رودخانه ‌ای شامل شن، ماسه و رس یا مخلوطی از آن‌ هاست و اقلیم منطقه نیمه ‌خشک می ‌باشد. نمونه‌ ها براساس صفات مورفومتریک و مریستیک مطالعه شده و با منابع معتبر شناسایی شدند. در این تحقیق طول نرها 60/90–89/32، طول ماده ‌ها 85/85-96/20 و طول نابالغ ‌ها 45/34–46/53 میلی‌ متر به‌ دست آمد. فلس‌های لب بالا 9–12، فلس ‌های لب پایین 8–12، فلس‌ های عرض سر 38–50 فلس‌های طول سر 59-77، فلس ‌های دور میانی بدن 32-38، صفحات روی دمی 13–16 و فلس ‌های مضرس جانبی انگشت چهارم پا 24–27 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها