مقایسه ترکیبات اسیدهای چرب در بافت ماهیچه، کبد و لاشه ماهیان وحشی و پرورشی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه ترکیب اسیدهای چرب در بافت ماهیچه، کبد و لاشه‌ ماهیان جوان وحشی و پرورشی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف انجام گردید. در تمام نمونه ‌ها، بیش ‌ترین مقدار اسیدهای چرب اشباع (SFA) و اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه (MUFA) به‌ ترتیب مربوط به اسید پالمیتیک (c16:0) و اسید اولئیک (9-c18:1n) بود. نتایج نشان داد که بافت ماهیچه و کبد ماهیان بنی پرورشی، سطح اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه بیش ‌تری را نسبت به ماهیان وحشی به‌ خصوص در اسید دکوزاهگزانوئیک، اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید آراشیدونیک داشت (0/05>p). هرچند که بافت ماهیچه ماهیان وحشی دارای سطوح بالاتری از SFA بود. نتایج به ‌دست آمده نشان می‌ دهد که ترکیبات اسیدهای چرب بافت ماهیچه، کبد و لاشه ماهیان جوان بنی تحت تاثیر نوع محیط می ‌تواند متفاوت باشند و براساس نوع جیره غذایی مورد استفاده در سیستم ‌های پرورشی این گونه، می‌ توانند دارای ارزش غذایی مناسب ‌تری نسبت به گونه ‌های وحشی باشند و به ‌عنوان منبعی مناسب جهت تامین نیازهای غذایی اسیدهای چرب در تغذیه انسان محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها