اثر سطوح مختلف ویتامین نیاسین (B3) بر رشد و ترکیب بیوشیمیایی خون و لاشه بچه ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

این تحقیق به‌ منظور تعیین اثر مقادیر مختلف ویتامین B3بررشد و ترکیب بدن خون بچه تاس ‌ماهی استرلیاد (Acipenser  ruthenus)  پرورشی در مرکز تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر شهید بهشتی سد سنگر اجرا گردید. شش جیره ‌غذایی شامل مقادیر مختلف 50،40،30،20،10،0 میلی‌ گرم در کیلوگرم غذای خشک ویتامین  B3 به‌ مدت 8 هفته برای تغذیه ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شدند. تعداد 100 قطعه ماهی استرلیاد با وزن متوسط 50 گرم به 18 وان فایبرگلاس معرفی گردید. ماهیان روزانه به‌ میزان 5 درصد وزن بدن تغذیه شدند. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر افزایش وزن، ضریب چاقی، ضریب رشد و طول نهایی اختلاف معنی ‌داری وجود ندارد (0/05<p) اما در رشد  روزانه اختلاف معنی‌ دار مشاهده میشود (0/05>p). از نظر ترکیبات بیوشیمیایی (تریگلیسرید، کلسترول، گلوکز، LDL، HDL و پروتیئن خون) در تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنیداری مشاهده گشت (0/05>p). هم‌ چنین براساس نتایج آنالیز لاشه اختلاف معنی‌ داری بین تیمارها از لحاظ میزان رطوبت، چربی، پروتیئن و خاکستراختلاف معنی داری دیده شد (0/05>p). به‌ طوری ‌که بیش ‌ترین میزان پروتئین و خاکستر وحداقل میزان چربی مربوط به تیمار3 بوده است.در نهایت باتوجه به نتایج می‌ توان گفت که ویتامین نیاسین در این وزن اثر معنی ‌داری روی رشد تاس ‌ماهی استرلیاد ندارد، ولی باعث کاهش میزان چربی و افزایش پروتئین لاشه می ‌شود. در نتیجه افزودن 30 میلی ‌گرم نیاسین در کیلوگرم غذا اثر مطلوبی روی کیفیت گوشت ماهی می‌ گذارد.

کلیدواژه‌ها