بررسی تفاوت های ریخت شناسی جمعیت های سیاه ماهی Capoeta capoeta در بالادست و پایین دست رودخانه زرینه رود از حوضه دریاچه ارومیه

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ویژگی ‌های ریخت ‌شناسی و عوامل محیطی موثر بر آن ‌ها در جمعیت‌ های سیاه ماهی (C. capoeta) بالادست و پایین‌ دست رودخانه زرینه ‌رود از حوضه دریاچه ارومیه به اجرا درآمد. در این مطالعه، در مجموع 85 عدد سیاه ماهی از قسمت‌ های بالادست (40 قطعه) و پایین ‌دست (45 قطعه) رودخانه زرینه ‌رود با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صید شدند. نمونه‌ های جمع‌ آوری شده پس از بی‌ هوشی در محلول عصاره گل میخک، در فرمالین 10 درصد تثبیت شده و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند. 21 صفت ریخت‌ سنجی و 7 صفت شمارشی در ماهیان صید شده بررسی شد. داده‌ های استانداردشده به ‌منظور تعیین اختلاف در بین جمعیت ‌های مورد مطالعه و هم ‌چنین به ‌منظور جداسازی و تفکیک جمعیت ها در هریک از صفات با استفاده از آنالیز تجزیه به مولفه ‌های اصلی (PCA) و آنالیز تابع تشخیص (DFA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مطالعه حاضر نشان داد که جمعیت ‌های سیاه ماهیان در بالادست و پایین ‌دست رودخانه زرینه ‌رود از نظر صفات شمارشی اختلاف معنی‌ داری با یکدیگر نداشتند (0/05<p). جمعیت ‌های مورد بررسی از نظر صفات ریخت ‌سنجی با یکدیگر اختلاف داشتند، البته این اختلاف موجب تمایز و تفکیک جمعیت ‌ها نشد. تفاوت‌ در شرایط اکولوژیکی مانند سرعت جریان آب، دما، اکسیژن، پوشش گیاهی و شرایط تغذیه ‌ای از مهم‌ ترین عوامل موثر بر اختلافات ریخت ‌شناسی در بین جمعیت‌ های مورد مطالعه تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها