ارزیابی زیستی فون کفزیان رودخانه نور رود در منطقه بلده نور

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، صندوق پستی: 46817

چکیده

شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور ‌رود به ‌مدت یک ‌سال (مرداد 1390 تا تیر 1391) به‌ صورت ماهانه در 7 ایستگاه با سه تکرار به‌ وسیله نمونه‌ بردار سوربر با سطح مقطع 35×35 سانتی‌ متر انجام گردید. شاخص ‌های محیطی (دبی، دما و pH) در هر ایستگاه ثبت گردید. در مجموع 7881 عدد ماکروبنتوز متعلق به 7 راسته از 21 خانواده شناسایی شد. بیش ‌ترین فراوانی مربوط به راسته یک ‌روزه‌ ها (خانواده باتیده) بود. براساس نتایج، فاکتور دبی و دمای آب، بر روی تراکم و تنوع، فاکتور pH فقط بر روی تنوع ماکروبنتوزها اثر معنی ‌داری داشت. به ‌طورکلی بیش ‌ترین و کم‌ ترین تراکم به‌ ترتیب در ماه‌ های اسفند و خرداد و تنوع به ‌ترتیب در ماه‌ های اسفند و دی دیده شد. بیش ‌ترین فراوانی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه اول، در سرچشمه رودخانه نور رود و کم ‌ترین فراوانی در ایستگاه هفتم، در محل ورود فاضلاب معدن شن و ماسه قرار داشت. به ‌طور میانگین بیش ‌ترین و کم ‌ترین شاخص شانون وینر به ‌ترتیب در ماه ‌های تیر و دی، شاخص سیمپسون به ‌ترتیب ماه ‌های اسفند و تیر و شاخص مارگالف به‌ ترتیب در ماه ‌های آبان و بهمن بود. به ‌طور میانگین در طول یک ‌سال شاخص تنوع گونه‌ ای شانون وینر 1/35، غالبیت گونه‌ ای سیمپسون 0/31 و غنای گونه‌ای مارگالف 2/40 به‌ دست آمد. از نظر وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 1 عالی و در ایستگاه 4 به ‌دلیل ورود آلودگی متوسط بود. شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور ‌رود به ‌مدت یک‌سال (مرداد 1390 تا تیر 1391) به ‌صورت ماهانه در 7 ایستگاه با سه تکرار به ‌وسیله نمونه ‌بردار سوربر با سطح مقطع 35×35 سانتی‌ متر انجام گردید. شاخص ‌های محیطی (دبی، دما و pH) در هر ایستگاه ثبت گردید. در مجموع 7881 عدد ماکروبنتوز متعلق به 7 راسته از 21 خانواده شناسایی شد. بیش ‌ترین فراوانی مربوط به راسته یک ‌روزه ‌ها (خانواده باتیده) بود. براساس نتایج، فاکتور دبی و دمای آب، بر روی تراکم و تنوع، فاکتور pH فقط بر روی تنوع ماکروبنتوزها اثر معنی ‌داری داشت. به ‌طورکلی بیش ‌ترین و کم‌ ترین تراکم به‌ ترتیب در ماه ‌های اسفند و خرداد و تنوع به ‌ترتیب در ماه‌ های اسفند و دی دیده شد. بیش ‌ترین فراوانی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه اول، در سرچشمه رودخانه نور رود و کم ‌ترین فراوانی در ایستگاه هفتم، در محل ورود فاضلاب معدن شن و ماسه قرار داشت. به ‌طور میانگین بیش ‌ترین و کم‌ ترین شاخص شانون وینر به ‌ترتیب در ماه ‌های تیر و دی، شاخص سیمپسون به ‌ترتیب ماه ‌های اسفند و تیر و شاخص مارگالف به ‌ترتیب در ماه ‌های آبان و بهمن بود. به ‌طور میانگین در طول یک ‌سال شاخص تنوع گونه ‌ای شانون وینر 1/35، غالبیت گونه ‌ای سیمپسون 0/31 و غنای گونه ‌ای مارگالف 2/40 به ‌دست آمد. از نظر وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 1 عالی و در ایستگاه 4 به ‌دلیل ورود آلودگی متوسط بود.

کلیدواژه‌ها