بررسی عملکرد تولیدمثلی و هم آوری در دوگله از مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

به ‌منظور تعیین فاکتورهای تولیدمثلی و هم ‌آوری قزل ‌آلای رنگین کمان دو گله مولد  بررسی قرار گرفتند. از گله فرانسوی و گله ایرانی موجود در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی تعداد 10 و 15 نمونه ماده به ‌صورت تصادفی انتخاب، تگ‌ دار و تخم ‌کشی شدند. میزان تخمک استحصالی از هر والد با ترازوی دیجیتالی با دقت 0/01 گرم و قطر تخمک با کولیس مدرج اندازه‌ گیری شد. تخمک ها با ترکیب اسپرم چند نر بارور شدند. درصد لقاح، چشم زدگی و تفریخ برای هر تیمار محاسبه شد. درصد لقاح (98/8، 88/33)، چشم زدگی (94/5-71)، تفریخ (82/5-70) به ‌ترتیب در مولدین فرانسوی و ایرانی به ‌دست آمد. میانگین هم ‌آوری و متوسط اندازه تخم درگله فرانسوی به ‌ترتیب 306/47±4080 و 0/089±4/93 و در گله ایرانی 276±4247 و 0/1±5/17 به ‌دست آمد. بررسی روابط هم ‌آوری- اندازه تخم، وزن مولد، طول مولد و اندازه تخم و وزن مولد با استفاده از آنالیز رگرسیون انجام پذیرفت. رابطه هم‌ آوری و وزن در گله فرانسوی (0/52=r) و در گله ایرانی (0/36=r) به‌ صورت خطی و شیب مثبت مشاهده شد. رابطه هم ‌آوری با طول در گله فرانسوی 30% =r و در گله ایرانی 36%=r  به ‌دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می ‌دهد که مولدین فرانسوی کیفیت بهتری از نظر درصد لقاح، چشم زدگی، تفریخ، بازماندگی در سه ماهه اول و بازماندگی در سه ماهه دوم نسبت به مولدین ایرانی را دارا می باشند. 

کلیدواژه‌ها