تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف کاروتنوئید ریزجلبک Spirulina platensis بر تخم و لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، صندوق پستی: ۱۹۱۵

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی اثر غلظت و جذب طیف کاروتنوییدی حاصل از مصرف5 دوز 0، 5، 10، 15 و 20%، جلبک Spirulina platensis درجیره غذایی 45 عدد مولد ماهی قزل آلای رنگین‌ کمان (Onchorhynchus mykiss ) به وزن 75±1046 گرم و طول متوسط 0/6±46/5 سانتی ‌متر با سه تکرار بر تخم و لاور آن ‌ها در 5 حوضچه آزمایشی به ابعاد 1/5×1×6 متر طی مدت 90 روز درسال‌ های 1389-1390 صورت گرفت. در خاتمه نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین دانکن تیمارهای مورد مطالعه نشان داد که تیمار حاوی بیش ‌ترین مقدار غظلت جلبک اسپیرولینا با (1/28 میلی‌ گرم در گرم) دارای حداکثر مقدار جذب کاروتنوئید تخمک بوده و کم ‌ترین مقدار جذب آن نیز به میزان 0/39 میلی ‌گرم در گرم در تیمار شاهد دیده شده و اخنلاف بسیار معنی ‌داری بین تیمارهای فوق و اختلاف معنی ‌دار بین سه تیمار 20-10% جلبک Spirulina platensis درجیره غذایی اختلاف معنی ‌دار برقرار است (0/05>p). به ‌علاوه بین تخم ولاروهای حاصل از مصرف غلظت‌ های کاروتنوئیدی مختلف در جیره غذایی مولدین اختلاف بسیار معنی ‌داری برقرار است (0/01>p). هم ‌چنین میزان جذب طیف کاروتنوئیدی قابل مشاهده حاصل از مصرف Spirulina platensis در تخمک‌ ها و لاروهای استحصال شده از غلظت صفر تا  20% جلبک مصرفی از یک روند افزایشی متابعت می ‌کند. 

کلیدواژه‌ها