بررسی تأثیر جیره غذایی برشمارش تام باکتری‌های روده و مشخصات هیستومتریک روده ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: ۱۹۱۵

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 139

چکیده

در این مطالعه اثر مصرف یونجه و جو بر تعداد کل باکتری‌ها و تغییرات بافتی در روده ماهی کپور علفخوار مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور تعداد 60 قطعه ماهی از 2 کارگاه پرورش ماهی با وزن (میانگین وزن ± انحراف معیار) 319 ± 1280/67 گرم به‌صورت کاملاً تصادفی به دو گروه که از یونجه و جو تغذیه می‌کردند تقسیم و مورد بررسی قرار گرفتند. این ماهیان به‌ مدت یک دوره پرورشی مورد تغذیه قرار گرفتند در انتهای دوره از هر مزرعه 30 ماهی انتخاب گردید. پس از کالبدگشایی ماهی‌ها از بافت روده جهت شمارش تام باکتریایی و بافت‌شناسی به ‌روش متداول آزمایشگاهی نمونه‌برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تعداد باکتری (Colony Forming Unit) در 2 گروه تفاوت معنی‌داری دارد (0/05>p). در مطالعه بافتی روده طبق بررسی آماری در قطر لایه‌ها و تعداد سلول‌های موکوسی اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها وجود داشت (0/05>p). به‌نحوی‌که در گروهی که با جو تغذیه‌ شده بودند قطر لایه مخاطی افزایش‌یافته بود ولی قطر لایه عضلانی کم ‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها