بررسی امکان جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان با تاکید بر شاخص های رشد و تغذیه ای ماهی گرین تیلور (Andinocara rivulatus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 باشگاه پروهشگران جوان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

3 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

4 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی استان گلستان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، صندوق پستی: 139

چکیده

به ‌منظور بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی در سطوح متفاوت با پودر ضایعات ماکیان به ‌ترتیب 3 جیره غذایی به ‌همراه یک جیره شاهد به شکل کرامبل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی استفاده گردید. برای این منظور 450 قطعه ماهی گرین تیلور (Andinocara rivulatus)  با میانگین وزنی و طولی به ‌ترتیب 0/0±0/09 (گرم) و 0/07±1/921 (سانتی ‌متر) با استفاده از سه جیره آزمایشی با سطوح 25، 50، 75 درصد پودر ضایعات جایگزین شده با پودر ماهی به ‌شکل کرمبل به‌ همراه گروه شاهد در قالب 4 گروه هر کدام با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در طول دوره ماهیان هر 15 روز یک‌بار زیست‌ سنجی شدند و پس از 97 روز پرورش در پایان دوره، فاکتور‌های رشد اندازه ‌گیری شدند. نتایج نشان دادند ماهیان تغذیه شده با جیره ‌های  تغذیه ‌ای از نظر میزان طول و وزن بدن، نرخ رشد ویژه طولی و وزنی، ضریب تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت، درصد بقاء، فاکتور رشد روزانه در بین تیمار‌های مورد بررسی در مقایسه گروه شاهد تفاوت معنی‌ داری نداشتند (0/05<p). هم‌ چنین نتایج این تحقیق نشان داد جایگزینی پودر ضایعات طیور به ‌جای پودر ماهی در سطح جایگزینی 50% می ‌تواند جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در جیره ماهی گرین تیلور پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها