بررسی اثر عصاره ریزپوشانی شده گیاه فیکوس بنگهالنسیس (Ficus benghalensis) بر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی در ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

در این تحقیق اثر عصاره ریزپوشانی شده برگ گیاه فیکوس بنگهالنسیس بر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی در ماهی زینتی دم شمشیری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور عصاره با استفاده از صمغ عربی و مالتودکسترین ریزپوشانی شد. در این آزمایش 4 جیره غذایی شامل 0 (تیمار 1: شاهد)، 200 (تیمار 2)، 400 (تیمار 3) و 800 (تیمار 4) میلی‌ گرم عصاره ریزپوشانی شده بر کیلوگرم جیره تهیه شد و مولدین نر به‌ مدت 14 هفته تغذیه شدند. ماهیان ماده نیز با جیره غذایی پایه تغذیه شدند. نتایج نشان داد نسبت تعداد لارو متولد شده به ‌ازای هر مولد ماده در هر چهار تیمار آزمایش اختلاف معنی‎داری با یکدیگر نداشتند (0/05<P). درصد بقای لارو در تیمار 4 به‎طور معنی‎داری بیشتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). هم‌ چنین در هر چهار تیمار مورد آزمایش اختلاف معنی‎داری در میانگین وزن لاروها وجود نداشت (0/05<P). بالاترین درصد شاخص گنادوسوماتیک در تیمار 4 مشاهده شد (0/05>P). میزان استرادیول در تیمارهای 1 و 2 به‎طور معنی‎داری بیش تر از تیمارهای 3 و 4 بود (0/05>P).میزان تستوسترون و پروژسترون نیز در تیمارهای 3 و 4 به‎طور معنی‎داری (0/05>P) بیش ‌تر از تیمارهای 1 و 2 بود. بیش ‌ترین و کم‌ ترین میزان پروتئین کل در تیمار 4 و 1 مشاهده شد. نتایج نشان داد میانگین تعداد گلبول‎های سفید و قرمز و هم‌ چنین هماتوکریت در تیمارهای 3 و 4 بیش ‌تر از سایر تیمارها بود. با توجه به نتایج حاصله عصاره‎ فیکوس بنگهالنسیس نقش مثبتی بر روی عملکرد تولیدمثلی در ماهیان دم ‏شمشیری داشت. 

کلیدواژه‌ها