بررسی فونستیک سوسمارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان در شمال‌ شرقی شهرستان سمنان قراردارد. این منطقه به ‌دلیل تنوع اقلیمی فراوان دارای فون و فلوری غنی می ‌باشد. این مطالعه به منظور بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده پرور از فروردین تا اواخر شهریور ماه 1392 انجام شد. نمونه ‌برداری از ساعات اولیه صبح تا اواخر شب در نقاط مختلف منطقه انجام گرفت. نمونه ‌ها پس از جمع‌ آوری به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان منتقل شدند و پس از شناسایی از نظر صفات متریک و مریستیک بررسی شدند. در مجموع، 50 نمونه سوسمار در منطقه حفاظت‌ شده پرور جمع‌ آوری گردید و 12 گونه متعلق به پنج خانواده آگامیده، جکونیده، لاسرتیده، سینسیده و آنگوئیده شناسایی شدند که عبارت بودند از: آگامای قفقازی (Paralaudakia caucasia)، آگامای چابک (Trapelus agilis)، لاسرتای شکم ‌سبز (Darevskia chlorogaster)، لاسرتای البرزی (Darevskia defilippii)، ارمیاس ایرانی  (Ermias persica)، ارمیاس آسیای مرکزی (Ermias velox)، لاسرتای سبز خزری (Lacerta strigata)، جکوی دم زبر (Cyrtopodion scabrum)، جکوی انگشت کج خزری (Teniudactylus caspius)، اسکینک علف زار طلایی  (Trachylepis aurata)، کلمره (Anguis colchica) و لوس مار (Pseudopus apodous).

کلیدواژه‌ها