بررسی الگوی آنالیتیک و الکتروفورتیک پروتئین های سرم کاسپین پونی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

بخش میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

اسبچه خزری  از هزاران سال پیش بومی سواحل دریای خزر بوده است و قدیمی ‌ترین اسب موجود در دنیا بوده است. پروتئین‌ ها به‌ عنوان آنزیم، هورمون، پادتن، عوامل انعقادی نقش  دارند. مجموعاً  از 94 راس کاسپین پونی به ‌ظاهر سالم از نقاط مختلف استان گیلان، مازندران وگلستان خون‌ گیری  و سرم جدا شد. هدف سنجش و بخش ‌بندی پروتئین‌ های خون کاسپین پونی است‌. پروتئین تام سرم با دستگاه بیوشیمی آنالیزر الن ساخت  اپندرف به ‌روش بیوره مورد سنجش قرارگرفت و برای تفکیک و سنجش میزان اجزاء مختلف پروتئین‌ های سرم از دستگاه الکتروفورز سبیا  مدل 20K به ‌روش ژل آگارز استفاده گردید. برای مقایسه میانگین‌ های پروتئین‌ های اسبچه‌ های نر و ماده از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد. شش فراکسیون شامل: آلبومین، آلفایک گلوبولین، آلفا دوگلوبولین، بتا یک گلوبولین، بتا دو گلوبولین و گاما گلوبولین به ‌دست آمد. میانگین پروتئین تام 0/8±7/34، آلبومین 0/03± 3/68، آلفا یک گلوبولین 0/004± 0/19، آلفا دو گلوبولین 0/01± 0/78،  بتا یک گلوبولین 0/02±0/71، بتا دوگلوبولین 0/01± 0/46، گاما گلوبولین 0/02±1/54،  گلوبولین تام 0/05 ± 3/65 گرم بر دسی ‌لیتر و نسبت آلبومین به گلوبولین 0/01±1/01 به ‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها