مطالعه اثرات محدودیت کیفی خوراک و طول مدت پروار بر فاکتورهای خونی بره های نر پرواری نژاد افشاری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 در این تحقیق به ‌منظور بررسی اثرات محدودیت کیفی خوراک و طول مدت پروار بر فاکتورهای خونی بره ‌های نر نژاد افشاری، 21 راس بره سه ماهه در سه گروه به ‌صورت تصادفی تقسیم شدند و کلیه گروه‌ ها پس از طی 2 هفته دوره آمادگی و خوراندن داروی ضدانگل و دریافت واکسن آنتروتوکسمی آماده انجام آزمایشات گردیدند. گروه اول به ‌عنوان شاهد از روز اول آزمایشات با جیره پروار تغذیه شد. گروه دوم پس از 30 روز با جیره پروار تغذیه گردیدند و گروه سوم طی 50 روز اول آزمایش، صرفا ًبا کاه و یونجه تغذیه شده و سپس با جیره پروار تغذیه گردیدند. وزن‌ کشی هر 2 هفته یک ‌بار انجام گردید. نمونه‌ های خون از هر گروه در روزهای 30، 45 ،90 و 120 به‌ منظور بررسیNEFA ، BHBA و BUN انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که در پایان دوره، تفاوت آماری معنی‌ داری (0/05<p) در خصوص فراسنجه‌ های خونیNEFA ، BHBA و BUN مشاهده نگردید. درخصوص افزایش وزن روزانه و وزن پایان دوره نیز گرچه در طول دوره تفاوت ‌هایی در افزایش وزن روزانه مشاهده شد ولی وزن پایان دوره تیمارها تفاوت معنی ‌داری نداشت از این ‌رو با اعمال پنجاه روز محدودیت و در نتیجه مصرف کم ‌تر خوراک و کاهش کیفیت آن در روزهای محدودیت، در این گروه عملکرد اقتصادی بالاتری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of limited quantity and duration of the fattening effects of food on blood factors Afshari breed fattening lambs

نویسندگان [English]

  • Parviz Najafi 1
  • Nasser Karimi 1
  • Mohammad chamani 2
1 Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Azad University, Varamin
2 Animal Science Department, Faculty of Agriculture,Azad University, Tehran
چکیده [English]

To evaluate the effect of feed quality limits during the fattening period on the blood factors of  male Afshari breed lambs in this study, twenty one three month old lambs were randomly divided into three groups, all of which were prepared for testing within two weeks of preparation and administration of enterotoxaemia vaccines and anti parasite medication.
The first group was fed by fattening rations as the control one since the first day of testing. The second group was fed for thirty days and the third group for fifty days of testing by straw and hay and then by fattening ration.
Weighing was performed every other week. Blood samples were taken from each group on days thirty, forty-five, ninety and one hundred and twenty to verify NEFA, BHBA and BUN samples.
 The results of this experiment show that by the end of the period a statistically significant difference (P>0.5) of blood parameters NEFA, BHBA and BUN was not observed.
As for the daily gain and final weight, though the weight gain was observed as different during the period, the end of period weight of the grooms had no significant difference. Thus, through a fifty day limitation resulting in less feed consumption and low quality of the feed during the limited days, the group had a higher economic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food restriction
  • blood parameters
  • NEFA
  • BHBA and BUN
  • Afshari breed lamb