تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی جیرفتی (Francolinus pondicerianus‏) در جنوب کشور براساس توالی ژن D-LOOP میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

در این پژوهش برای نخستین بار مطالعات ملکولی درخصوص بررسی و مقایسه تنوع ‌ژنتیکی درون ‌جمعیتی و بین‌ جمعیتی گونه جیرفتی (Francolinus pondicerianus) از خانواده (Phasianidae)، در جنوب کشور صورت گرفت تا با مطالعه توالی قسمتی از ژنوم میتوکندریایی، تنوع‌ ژنتیکی درون‌ جمعیتی و بین ‌جمعیتی در این گونه مشخص شود. به همین منظور، نمونه ‌های بافت، خون و پر این پرنده‌ از مناطق مختلف استان‌ های هرمزگان و کرمان جمع ‌آوری شد. DNA نمونه‌ ها با روش فنل‌ کلروفورم و روش نمکی استخراج و با کمک یک جفت آغازگر، بخشی از ژن دی-‌‌لوپ با کمک دستگاه ترموسایکلر تکثیر شد و تعیین توالی گردید. پس از تجزیه و تحلیل، نتایج نشان داد که این گونه در مناطق مورد مطالعه در این پژوهش دارای 6 هاپلوتایپ مستقل در قالب دو جمعیت می ‌باشد که باتوجه به موقعیت جغرافیایی مناطق پراکندگی این پرنده در جنوب کشور و ارتباط جغرافیایی میان آن‌ ها و فاصله نسبتاً نزدیک این مناطق و با توجه به موارد موثر در تبادل ژنی در میان جانوران مانند تولید‌مثل از طریق برون ‌آمیزی، وجود فرا جمعیت‌ ها و سایر عوامل موثر و نتایج حاصل از این تحقیق احتمال بالابودن تبادل‌ ژنی در جیرفتی وجود دارد و می‌ توان به این نتیجه دست یافت که موانع جغرافیایی موجود در طول زمان باعث جدایی جمعیت‌ های جیرفتی نشده و جریان ژنی در این مناطق در زمان حال و گذشته وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها