برخی از شاخص‌های زیستی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل خوزستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

2 اداره صید و بنادر خوزستان

چکیده

    در این مطالعه برخی از شاخص‌های زیستی گونه شوریده ماهی در سواحل خوزستان مورد بررسی قرار‌گرفته‌ است. نمونه‌برداری به‌ صورت ماهیانه از اسفند 1392 تا بهمن 1393 به ‌وسیله تور ترال نزدیک به کف با چشمه 24 میلی‌متر به‌صورت تجاری انجام گرفت. نمونه‌ها پس از صید به آزمایشگاه منتقل و مورد زیست‌ سنجی قرار‌گرفتند. نتایج حاصل از بررسی 307 قطعه ماهی شوریده نشان داد که میانگین وزن کل 9/1±220/56 گرم و میانگین طول استاندارد 0/24±23/59 سانتی‌متر بود. ارتباط بین دو پارامتر طول و وزن بررسی گردید. رابطه طول و وزن به‌ صورت معادله رگرسیونی y =0/0172x2/826 و 0/8247= محاسبه گردید. در این معادله پارامترهای a و b به‌ترتیب برابر 0/0172 و 2/826  به‌ دست آمد. تغییرات مربوط به شاخص شدت تغذیه، شاخص کبدی و شاخص گنادی نیز در طول دوره مورد مطالعه بررسی شد. نتایج به‌دست آمده برای شاخص‌های زیستی ماهی شوریده نشان می‌ دهد که شاخص کبدی با دو شاخص شدت تغذیه و شاخص گنادوسوماتیک دارای همبستگی مثبت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها