القاء تخم ریزی ماهی عنزه (Barbus esocinus) با استفاده از هورمون LHRH-A2 همراه با عصاره غده هیپوفیز

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

2 کارگاه توسعه ماهیان بومی سوسنگرد، اداره کل شیلات استان خوزستان

چکیده

ماهی عنزه (Barbus esocinus) یکی از گونه ‌های متعلق به خانواده کپورماهیان و جنس سس ماهی و ماهی بومی خوزستان می‌ باشد که با توجه به وضعیت منابع آبی داخلی استان و صید بی ‌رویه ماهیان بومی، ذخایر طبیعی این گونه به ‌شدت کاهش یافته است. هدف از اجرای این تحقیق دست ‌یابی به یک روش کاربردی در تکثیر مصنوعی ماهی عنزه بوده است. به این منظور تعداد 20 مولد ماده عنزه با وزن متوسط 11/43کیلوگرم، از استخرهای پرورشی ماهیان بومی مرکز توسعه ماهیان بومی دشت آزادگان به ‌طور تصادفی انتخاب و به سه تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد تقسیم شدند. در تیمارهای اول تا سوم به ‌ترتیب، مقادیر 4، 7 و 10 میکروگرم در کیلوگرم هورمون LHRH-A2در مرحله مقدماتی،0/5 میلی‌ گرم در کیلوگرم غده هیپوفیز در مرحله دوم و 4/5 میلی‌ گرم در کیلوگرم نیز غده هیپوفیز در مرحله نهایی و در تیمار شاهد فقط از غده هیپوفیز به ‌مقدار 0/5 میلی‌ گرم در کیلوگرم در مرحله اول و مقدار 4/5 میلی ‌گرم در کیلوگرم در مرحله نهایی تزریق  صورت گرفت. تزریق دوم با فاصله زمانی 24 ساعت از تزریق اول و تزریق سوم در فاصله زمانی 12 ساعت از تزریق دوم صورت پذیرفت. پس از طی شدن دوره نهفته، تخم‌ گیری از ماهیان و عمل لقاح (لقاح خشک) انجام گردید. در انتها شاخص ‌های تکثیر نظیر نسبت جواب دهی مولدین،
هم‌ آوری کاری، درصد لقاح، درصد تفریخ و میزان لارو استحصالی تعیین و مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به ‌دست آمده، بهترین شاخص ‌های تولید مثلی در تیمار دوم مشاهده گردید به ‌طوری‌ که در این تیمار همه مولدین نسبت به تزریق جواب دادند و هم ‌آوری کاری 33658
±257240، درصد لقاح 0/47±96/3، درصد تفریخ 0/67±97، میزان لارو استحصالی15315±240400 به ‌دست آمد که با سایر تیمارها و تیمار شاهد اختلاف معنی ‌دار مشاهده گردید (05/0>p). براساس نتایج حاصله، روش تزریق سه مرحله‌ ای با استفاده از تزریق یک مرحله‌ ای 7 میکروگرم در کیلوگرم هورمون LHRH-A2 و دو مرحله تزریق عصاره غده هیپوفیز می‌ تواند به ‌طور موفق در تکثیر ماهی عنزه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها