اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و فاز محلول نفت خام تحت تابش فرابنفش و تاریکی بر شاخص های رشد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، صندوق پستی: 47189-63616

2 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

نفت‌‌ خام ترکیبی بسیار پیچیده حاوی هزاران هیدروکربن با اثرات مضر است که به ‌دلیل حجم نسبتاً زیاد ورود آن به محیطهای آبی،کاهش آلودگی‌ های ناشی از آن بسیار مهم می باشد. این مطالعه با هدف بررسی حذف ترکیبات عامل سمیت نفت ‌‌خام در آب به ‌وسیلهنانو ذرات دی ‌اکسید تیتانیوم تحت تابش فرابنفش انجام شد. تعداد 210 عدد ماهی (میانگین وزنی 58/89 گرم و میانگین طولی 15/16 سانتی ‌متر) از یک مزرعه تکثیر و پرورش خصوصی تهیه و برای سازگاری با شرایط آزمایشگاهی به ‌مدت دو هفته در مخزن 300 لیتری نگه‌ داری شدند. نمونه استاندارد ترکیب فاز محلول نفت ‌خام و نانو ذرات دی‌ اکسید تیتانیوم با اختلاط یک قسمت نفت‌‌ خام با 9 قسمت نانو ذرات دی‌ اکسید تیتانیوم تهیه گردید. تیماربندی با 7 گروه (با سه تکرار) و با تراکم 10 عدد بچه‌ ماهی صورت گرفت. ارزیابی 3 عدد ماهی از هر مخزن به ‌صورت تصادفی در روزهای صفر و 21 با ترازوی دیجیتالی و با تخته زیست‌ سنجی انجام گرفت. سپس ماهی‌ ها تشریح شده و امعاء و احشاء آن هرکدام جداگانه وزن شد. نتایج افزایش معنی ‌داری را در شاخص احشایی تیمار هم‌ زمان نانوذرات دی ‌اکسید تیتانیوم و فاز محلول نفت‌ خام و نانو ذرات دی‌ اکسید تیتانیوم تحت تابش فرابنفش و ضریب تبدیل غذایی تیمار فاز محلول نفت ‌خام تحت تاریکی با گروه شاهد نشان دادند (0/05>p). بر مبنای نتایج به ‌دست آمده از این پژوهش می ‌توان این گونه بیان کرد که فرآیند فتوکاتالیستی دی ‌اکسید تیتانیوم و تابش فرابنفش به‌ طور ناچیزی منجر به کاهش اثرات نامطلوب فاز محلول نفت‌‌ خام گشته و موجب بهبود شاخص‌ های مختلف رشد و سلامت در این ماهی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of nanoparticles titanium dioxide and oil-soluble phase of under the UV radiation and darkness on growth indices of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Massoumeh Machanlu 1
  • Saeed Ziaei nejad 1
  • Mahdi Banaei 1
  • Seyed Ali Johari 2
1 Department of Natural Resources, University of Khatam Al-Anbiah, BehBahan, P.O.Box: 47189-63616
2 Department of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj
چکیده [English]

Petroleum is a complex mixture of hydrocarbons contain thousands of harmful effects that due to the relatively high volume of entering the aquatic environment, reducing pollution caused by it is very important. The aim of this study was to investigate the removal of toxic components of crude oil by nanoparticles of titanium dioxide under UVradiation. The study was conducted on hydrobiology aquatic propagation lab of Khatamolanbia University of Behbahan. 210 specimens of Cyprinus carpio (average weight = 54.4 ± 8.43, average total length= 15.4 ± 0.53) were purchased from a private aquaculture center and acclimation was done for two weeks in 300 liter tanks. Standard solution phase synthesis of crude oil and titanium dioxide nanoparticles by mixing one part Petroleum with 9 parts titanium dioxide nanoparticles were prepared. Then the fish were treatmented in group 7 (with three replications) consisting of 10 specimens randomly. In the days zero and 21 fish specimen per tank number of 3 was taken randomly and evaluate each fish separately with digital scales and bioassay was conducted with the board. Then anatomy the fish and entrails, which each weighed separately. The results showed that titanium dioxide nanoparticles both visceral for treatment and solution phase petroleum under ultraviolet radiation and titanium dioxide nanoparticles and the feed conversion ratio for oil treatment solution phase crude oil under darkness control group showed a significant increase (p<0.05). Based on the results of this study, it can be said that the process of photocatalytic titanium dioxide and Ultraviolet radiation lead to a reduction in the adverse effects of poorly soluble phase was crude oil. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanium dioxide
  • photocatalyst
  • Crude Oil
  • Growth indicators
  • Cyprinus carpio