اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و فاز محلول نفت خام تحت تابش فرابنفش و تاریکی بر شاخص های رشد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، صندوق پستی: 47189-63616

2 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

نفت‌‌ خام ترکیبی بسیار پیچیده حاوی هزاران هیدروکربن با اثرات مضر است که به ‌دلیل حجم نسبتاً زیاد ورود آن به محیطهای آبی،کاهش آلودگی‌ های ناشی از آن بسیار مهم می باشد. این مطالعه با هدف بررسی حذف ترکیبات عامل سمیت نفت ‌‌خام در آب به ‌وسیلهنانو ذرات دی ‌اکسید تیتانیوم تحت تابش فرابنفش انجام شد. تعداد 210 عدد ماهی (میانگین وزنی 58/89 گرم و میانگین طولی 15/16 سانتی ‌متر) از یک مزرعه تکثیر و پرورش خصوصی تهیه و برای سازگاری با شرایط آزمایشگاهی به ‌مدت دو هفته در مخزن 300 لیتری نگه‌ داری شدند. نمونه استاندارد ترکیب فاز محلول نفت ‌خام و نانو ذرات دی‌ اکسید تیتانیوم با اختلاط یک قسمت نفت‌‌ خام با 9 قسمت نانو ذرات دی‌ اکسید تیتانیوم تهیه گردید. تیماربندی با 7 گروه (با سه تکرار) و با تراکم 10 عدد بچه‌ ماهی صورت گرفت. ارزیابی 3 عدد ماهی از هر مخزن به ‌صورت تصادفی در روزهای صفر و 21 با ترازوی دیجیتالی و با تخته زیست‌ سنجی انجام گرفت. سپس ماهی‌ ها تشریح شده و امعاء و احشاء آن هرکدام جداگانه وزن شد. نتایج افزایش معنی ‌داری را در شاخص احشایی تیمار هم‌ زمان نانوذرات دی ‌اکسید تیتانیوم و فاز محلول نفت‌ خام و نانو ذرات دی‌ اکسید تیتانیوم تحت تابش فرابنفش و ضریب تبدیل غذایی تیمار فاز محلول نفت ‌خام تحت تاریکی با گروه شاهد نشان دادند (0/05>p). بر مبنای نتایج به ‌دست آمده از این پژوهش می ‌توان این گونه بیان کرد که فرآیند فتوکاتالیستی دی ‌اکسید تیتانیوم و تابش فرابنفش به‌ طور ناچیزی منجر به کاهش اثرات نامطلوب فاز محلول نفت‌‌ خام گشته و موجب بهبود شاخص‌ های مختلف رشد و سلامت در این ماهی گردید.

کلیدواژه‌ها