برخی ویژگی‌های جمعیت و تولیدمثلی میگو آب شیرین (1849(Macrobrachium nipponense De Haan, در تالاب انزلی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، صندوق پستی: 163

2 مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3464- 41635

3 بخش تحقیقات شیلات و آبزیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3394- 41635

چکیده

این تحقیق در طی فروردین الی مهر 1393 بر روی مجموع 10645 میگو شامل 5667 نر، 4978 ماده و 58 میگو نابالغ صورت گرفت. نسبت جنسی نر به ماده 1: 1/14 برآورد گردید. دامنه طول کل و وزن در این میگو به‌ترتیب 81/5-6/5 میلی‌متر و 13/69-0/01 گرم به‌دست آمد. میانگین طول و وزن در میگوهای نر (طول کل 46/6میلی‌متر و وزن 2/76 گرم) بیش ‌تر از ماده‌ها (میانگین طول کل 44/5میلی‌متر و وزن 2/14گرم) بود. ارتباط طول و وزن بین نرها و ماده‌ها قوی و هر دو جنس دارای رشد آلومتریک مثبت می‌باشند (نر3/33=b ، ماده 22/3=b)r2=0/99 ). ضریب چاقی در نرها از 1/96 تا 2/33 (میانگین  0/01±2/07) و در ماده‌ها از 1/97 تا 2/17(میانگین 0/01±2/04) نوسان داشت. ماده‌های تخم‌ دار در این میگو از ماه اردیبهشت تا شهریور با یک بیشینه در مرداد ماه مشاهده گردید. کم ‌ترین و بیش ‌ترین طول کل در ماده‌های تخم‌ دار به ‌ترتیب 23/7 و 71/5 میلی‌متر در تیرماه به‌دست آمد. میانگین طول اولین بلوغ در میگو مورد مطالعه 38/4 میلی‌متر تعیین گردید. میزان هم‌آوری با حداقل 43 عدد تخم در شهریور و حداکثر 5821 عدد تخم در تیرماه بود (میانگین 48±1227). بین تعداد تخم و طول کل رابطه مستقیم و معنی‌دار نشان می‌دهد (0/79=r). بازده تولیدمثلی در ماه‌های مختلف متغیر و از 1/6 در شهریور تا 22/4 در ماه تیر متغیر بود (میانگین 0/2±9/2). نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد، شرایط مناسب برای رشد میگو M. nipponense در تالاب انزلی فراهم است.

کلیدواژه‌ها