بررسی فاکتور‌های مؤثر بر آشیان بوم‌شناختی فضایی و زمانی خرس قهوه‌ای (Ursus arctos syriacus) در حاشیه جنوبی دامنه توزیع آن در استان فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

موسسه بوم شناسان هیرکان، تهران، صندوق پستی: 1648813413

چکیده

   انتخاب منابع زیستگاهی مورد استفاده توسط گونه‌هایی که در حاشیه دامنه توزیع خود قرار دارند از اهمیت ویژه‌ای در بوم‌ شناسی برخوردار است. استان فارس دارای جنوبی‌ترین دامنه توزیع خرس قهوه‌ای در ایران و دنیا می‌باشد و منطقه کوه‌ خم در شهرستان ارسنجان یکی از مهم­ ترین زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای در این استان است. هدف ازاین مطالعه بررسی عوامل موثر بر انتخاب منابع زیستگاهی جمعیت محلی خرس قهوه‌ای در حاشیه شمالی پارک ‌‌ملی دریاچه بختگان و مقایسه پهنای آشیان بوم‌ شناختی آن با سایر جمعیت‌ها در دیگر زیستگاه‌ها‌ی استان فارس است. براساس مفهوم آشیان بوم‌ شناختی گرینلی، به­ منظور بررسی عوامل موثر بر پراکنش این گونه از 175 نمایه حضور در نرم افزار 10Arc GISاستفاده شد. لایه‌های اطلاعاتی به­ کار برده شده به­ عنوان فاکتور‌های موثر بر آشیان بوم‌ شناختی گونه شامل نقشه‌های طبقات شیب، جهت، ارتفاع و کاربری‌اراضی است. در منطقه کوه‌ خم پهنای آشیان بوم‌ شناختی فضایی با استفاده از معیار شانون-وینر و معیار اسمیت (FT) به­ ترتیب برابر با 0/72 و (0/85- 0/55) 0/71 به­ دست آمده است و برای سایر زیستگاه‌ها در استان فارس به ترتیب 0/79 و (0/89- 0/68) 0/80 محاسبه گردیده است. برای تعیین معنی‌دار بودن اختلاف بین انتخاب منابع زیستگاهی کوه خم با سایر زیستگاه‌ها در استان فارس از آزمون t استفاده شد که نشان داد بین این دو گروه اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (p=0/487). گرچه تفاوت معنی­‌داری در متغیر زیست‌ محیطی درصد شیب زیستگاه نشان داده شد، اما استفاده‌ خرس قهوه‌ای از منابع زیست‌ محیطی نقاط مختلف استان فارس تقریباً یکسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To survey factors influencing the spatial and temporal ecological niche brown bear (Ursus arctos syriacus) on the southern edge of its distribution range in Fars province

نویسندگان [English]

  • AliAsghar Zarei
  • Maziar Mahmodi
  • Mohamad hasan Hosinzade
  • Mohammad Bandali
  • Ffreshte Mahmodi
Hyrkan Ecologists Institute, Tehran, Postbox: 1648813413
چکیده [English]

Selection of habitat used by species that are on the edge of their distribution range is of particular importance in ecology. Fars province is Located in the southern range and distribution of brown bear in the Iran's and world. Khom Mountain area in the Arsanjan County is one of the important brown bear habitat in the Fars province. The purpose of this study was to investigate the factors affecting on habitat resources selection of local brown bear population in North margins of Bakhtegan National Park and compare the width of ecological niche with other populations in other Fars province habitats. Based on the concept of Grinnellian niche, we use 175 presence sign in 10 Arc GIS software was used to investigate the factors affecting the ecological spatial niche. Layers is used as the factors affecting the Species ecological niche that include slope, aspect, elevation and land use. Width of ecological niche space in the Khom mountain area using the Shannon-Wiener measure and benchmark Smith (FT) respectively 0.72 and 0.71 been achieved and for other habitat in Fars Province, respectively 0.79 and 0.8 Calculated. To determine significant differences between Khom Mountain area with other habitat resource selection in Fars province of t-test was used. Which showed that there was no significant difference between the two groups (P=0.487). Although significant differences in environmental factors percent slope habitats was shown but the brown bear use of environmental resources across Fars province is almost identical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental resources
  • Brown bear
  • Ecological niche
  • GIS
  • Fars province