رابطه الگوی گزینش خرد زیستگاهی طعمه و طعمه خوار - مطالعه موردی گربه شنی (Felis margarita) در سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، کد پستی: 8349- 8- 38156

3 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در طی دوسال پایش و مطالعه ویژگی ­های زیستگاهی گربه شنی در منطقه بزمان، استان سیستان و بلوچستان، در پلات­ هایی دایره­ای به شعاع 50 متر، اقدام به برآورد تراکم نسبی جوندگان از طریق صید در تله­ های زنده­ گیر و هم­ چنین ثبت نرخ برخورد با جوندگان با استفاده از پرژکتور شده و نتایج با پلات­ های جفت (عدم حضور یا فعالیت گربه شنی) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس و هم­ چنین آزمون پارامتریک تی جفتی حاکی از تفاوت معنی ­دار بین میزان تراکم جوندگان در پلات­ های حضور و عدم حضور طعمه­ خوار
می­ باشد (0/05>t= 41/56,p). این بررسی نشان می ­دهد افراد گونه­ های طعمه کاملاً گزینش خرد زیستگاهی طعمه­ خوار را تحت تاثیر قرار می­ دهند اما گزینش در مقیاس کلان زیستگاهی نمی­ تواند تحت تاثیر این متغیر باشد. فعالیت گونه در مقیاس کلان همانند گستره خانگی و توزیع گونه بیش ­تر تحت تاثیر متغیرهای توپوگرافیک و فاصله ­ای می ­باشد که به نوعی بر پناه به­ عنوان یکی دیگر از عوامل بهزیستی گونه ­های حیات وحش تاکید می­ نماید.

کلیدواژه‌ها