مطالعه اثر کربنات لیتیوم (Lithium Carbonate) بر بافت بیضه نوزاد موش صحرائی در تغذیه با شیر مادر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، صندوق پستی: 165

چکیده

مطالعه حاضر به ­منظور بررسی تأثیر سمی لیتیوم بر میزان تغییرات سطح سرم هورمون تستسترون و تغییرات هیستومورفومتری بافت بیضه به ­ویژه بر روند اسپرماتوژنز آن در بیضه نوزادان موش صحرائی از طریق شیر مادر می­ باشد. نوزادان موش صحرائی به ­دنیا آمده با کربنات لیتیوم، از روز اول تا پایان دوره شیردهی (21 روز) به ­طور متوالی یک­ روز در میان با دوز متوسط 800 میلی­ گرم بر کیلوگرم از طریق داخل صفاقی به مادران شیرده تزریق شد. آزمایش هورمونی توسط کیت های Free Testosteron به­ روش الایزا انجام شد. نمونه ­های بافت بیضه به ­روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ‌آمیزی شده و زیر میکروسکپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. داده­ ها به­ صورت Mean±SE بیان شد و تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش آنالیز آماری T-TEST توسط نرم ­افزار SPSS13 جهت مقایسه وجود اختلاف بین دو گروه تیمار و شاهد استفاده شد. از نتایج به­ عمل آمده در مطالعه حاضر سطح هورمون تستوسترون خون، ضخامت قطر لوله منی ­ساز بافت بیضه، طول بیضه ­ها نوزاد و وزن بیضه ­های موش­ های نوزاد اختلاف معنی­ داری بین گروه ­های تیمار و شاهد به­ دست آمد. اما اثر تراوش دارو در شیر مادر بر ضریب Repopulation Index نوزادان اختلاف معنی ­داری نداشت. هم­ چنین وقوع تقسیمات میوز 1 و میوز 2 اسپرماتوژنز گروه شاهد رخ داده بود درحالی­ که در گروه تیمار روند اسپرماتوژنز کامل نشده بود. در مطالعه حاضر نیز نتایج به ­دست آمده حاکی از توقف و به تعویق انداختن فرایند اسپرماتوژنز به ­دنبال تراوش کربنات لیتیوم در شیر مادر بود که مطابق با یافته تحقیق فوق می­ باشد.

کلیدواژه‌ها