مطالعه صفات اندازه‌گیری و شمارشی در لاسرتای شکم سبز(Darevskia kamii) در شهرستان‌های گرگان و کردکوی استان گلستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، صندوق پستی: 19395-1495

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

سوسمارهای ایران شامل 11 خانواده، 41 جنس و 146 گونه هستند. غنی‌ترین خانواده سوسمارهای ایران از لحاظ تعداد گونه مربوط به خانواده‌ لاسرتیده با 47 گونه می‌باشد. جنس Darevskiaیکی از 9 جنس متعلق به خانواده Lacertidaeاست که خود شامل 9 گونه می‌باشد. این گونه بومی استان گلستان می‌باشد و مطالعه حاضر برای اولین ­بار روی دو جمعیت این گونه صورت گرفته ‌است. برای مطالعه صفات مورفومتریک و مریستیک لاسرتای شکم سبز (Darevskia kamii)، در شهرستان‌های گرگان و کردکوی استان گلستان، پس از تعیین ایستگاه‌های نمونه­ برداری در منطقه مورد مطالعه، 10 ایستگاه انتخاب و50 نمونه سوسمار در فاصله فروردین ماه 1394 تا شهریور ماه 1394 به ­وسیله دست، چوب و روش ­های دیگر جمع‌آوری شد. از نمونه‌های زنده عکس تهیه گردید و سپس تعدادی از  نمونه‌ها توسط کلروفرم بی­ هوش و در الکل 75% تثبیت کرده و با استفاده از منابع معتبر شناسایی شدند. جنسیت نمونه‌ها از طریق مشاهده همی‌پنیس و تشریح نمونه‌ها و مشاهده بیضه و تخم مشخص گردید. برای مطالعه بیش ­تر برروی ویژگی‌های زیستی گونه‌های صید شده اقدام به اندازه‌گیری 19 صفت مورفومتریک به ­وسیله‌ کولیس و شمارش 14 صفت مریستیک شد. داده‌های حاصل توسط آمار توصیفی بررسی گردید. برای بررسی دوشکلی جنسی از آنالیز آماری t-test مستقل استفاده شد، که در نتیجه آن، سه صفت LRVS, AG, SVL در ماده‌ها بیش ­تر از نرها، و تنها یک صفت LA در نرها بیش ­تر از ماده‌ها بوده است. هم­ چنین نرها دارای لکه‌های آبی در نواحی جانبی بدن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها