تاثیر دما بر میزان تغذیه کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) از شته جالیز (Glover) Aphis gossypii

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، صندوق پستی: 518

چکیده

میزان تغذیه‏ لاروی و حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata contaminate (Menteries) (Col.: Coccinellidae) روی شته جالیز Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میزان تغذیه مراحل مختلف لاروی کفشدوزک در 5 درجه حرارت 22/5، 25، 27/5، 30 و 32/5 درجه‏ سلسیوس و میزان تغذیه حشرات کامل (نر و ماده) کفشدوزک در 21 روز اول پس از ظهور در دماهای 27/5 و 30 درجه‏ سلسیوس با تغذیه از پوره‏ های سنین ٣ و ٤ شته‏ جالیز مورد بررسی قرار گرفت و محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش دما میزان تغذیه‏ روزانه کفشدوزک افزایش می ‏یابد. متوسط کل میزان تغذیه مراحل مختلف لاروی کفشدوزک در دماهای مختلف تقریباً یکسان بوده و تفاوت معنی‏ داری مشاهده نشد که این نتایج نشان می‏ دهد هر یک از مراحل لاروی برای تکمیل دوره رشدی خود به میزان معینی از طعمه نیاز دارند. هیچ اختلاف معنی‌داری بین میزان تغذیه‏ حشرات ماده‏ و نیز حشرات نر کفشدوزک در دما‌های 27/5 و 30 درجه‎ سلسیوس مشاهده نشد. میزان تغذیه­ روزانه در هر دو دمای بررسی شده در حشرات ماده بیش ­تر از حشرات نر بود و این به ­دلیل نیاز بیش ­تر حشره ماده جهت تخم ­ریزی می ­باشد.

کلیدواژه‌ها