فون کنه‌های انباری گندم استان کردستان و گزارش یک گونه جدید برای ایران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

 مهم­ ترین آلودگی‌های کارخانجات آرد و سیلوهای گندم، آفات انباری می‌باشند که خسارت آن­ ها به ­صورت کمی و کیفی است. آلوده شدن گندم انبار شده به کنه‌ها همراه با افزایش گرما و رطوبت است که سبب کاهش کیفیت گندم می‌شود. به ­منظور مطالعه‌فونستیکی کنه‌های انباری آرد و گندم درسال‌های 1393 و 1394از سیلوها، کارخانه‌های آرد شهرهای مختلفاستان کردستان نمونه‌برداری انجام شد. در این تحقیق، در مجموع 11گونه کنه از9جنس و6خانواده از سه راستهTrombidiformes, Sarcoptiformes و Mesostigmata  شناسایی شدند که همگی گونه‌ها برای فون استان کردستان جدید می‌باشند. در بین آن­ ها گونهErythraeus southcotti (Goldarazena and Zhang, 1998) برای فون کنه‌های ایران جدید است. بیش ­ترین فراوانی و پراکنش گونه‌‌ای در کنه‌های شکارگر مربوط به گونه Cheyletus malaccensis  (Oudemans) از خانواده Chelytidae و در گونه‌های آفت مربوط به  گونه Rhizoglyphus echinopus(Fumouze & Robin) از خانواده  Acaridae بود. اسامی گونه‌های شناسایی شده به­ شرح زیر می‌باشد:
 
Acaridae
Acarus siro Linnaeus, 1758
Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 1868)
Tyrophagus putrescentiaeSchrank, 1781 


Cheyletidae
 Acaropsis sollers (Kuzin, 1940)  
Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903
Cheyletus eruditus  (Schrank, 1781)
Blattisociidae
Blattisocius keegani (Fox, 1947) 


Dermanyssidae
 Liponyssoides sanguineus (Hirst, 1941)     
Laelapidae
Pneumolaelaps lubrica  (Voigts and Oudemans, 1904)   


Erythraeidae
Erythraeus shojaii Saboori and Babolmorad, 2000
Erythraeus southcotti Goldarazena and Zhang, 1998
 

کلیدواژه‌ها