شناسایی اسفنج های ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز واقع در خلیج فارس

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

  اسفنج ­ها یکی از مهم ­ترین اجتماعات جانوران کفزی در خلیج ­فارس محسوب می ­شوند. این تحقیق در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز در طی دو فصل بهار و تابستان 1394 انجام پذیرفت. در مجموع 6 ایستگاه جهت نمونه ­برداری درنظر گرفته شدند. پس از نمونه ­برداری و هضم مواد آلی در نمونه ­ها، اسپیکول ­ها مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع در تحقیق حاضر 6 گونه شناسایی شد. گونه ­های شناسایی شده در این مطالعه متعلق به رده Demospongiae و راسته ­های Haplosclerida، Chondrillida،Hadromerida،HalichondriaوAstrophoridaو خانواده های Chalinidae ،Chondrillidae ،Hemiasterellidae Ancorinidae ،Niphatidae و Halichondrillidae بودند. گونه­ های شناسایی شده شامل Haliclona sp.، Chondrilla australiensis، Hemiasterella bouilloni، Ecionemia solida، Niphates sp.وHalichondria sp. بودند. گونه ­هایHaliclona sp.،   Chondrilla australiensi ،Hemiasterella  bouilloniو Niphates sp. دارای اسپیکول­ های مگا­اسکلر تک محوره و فاقد میکرو­اسکلر و گونه  Ecionemia solida دارای مگا­اسکلر تیلواستیل و میکرو­اسکلر ستاره ­ای شکل بودند. 

کلیدواژه‌ها