پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515- 775

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا، پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی، صندوق پستی: 4781- 14155

چکیده

به­ منظور بررسی پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) نمونه­ برداری به ­صورت ماهانه از آبان ­ماه91 الی مهرماه 92 و به­ روش تصادفی ساده در مناطق تخلیه صید شهر بندرعباس و جزیره قشم  انجام گردید. در مجموع فراوانی طول کل وچنگالی 2340 نمونه ماهی ثبت شد که از این بین 525 عدد ماهی به ­طور هم ­زمان مورد اندازه ­گیری طول- وزن قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اندازه طول کل ماهی طلال در دامنه 913/9 تا 35/5 سانتی متر (23/6) بود. رابطه طول- وزن به ­صورت W=0/0063 3/27 TL به ­دست آمد و الگوی رشد این ماهی ایزومتریکتعیین گردید (0/05<p).پارامترهای رشد و K برای این گونه به ­ترتیب 44/2 سانتی­متر و 0/6(بر سال) تخمین­زده شدند و مقدار فی پرایم  (ɸ’نیز 3/23 تعیین گردید.  t0 این ماهی برابر با 0/2- و بیشینه سن آن 4/38 سال محاسبه شد. معادله رشد وان برتالانفی برای این گونه:
(((0/2-)-t) =44/2(1-exp(-0/64 (t) به ­دست آمد. بیشینه بازگشت شیلاتی در تیر­ماه و به ­مقدار16/2 درصد نتیجه گیری شد. مقدار  مرگ و میر کل (Z) به ­طور متوسط 3/38 (بر سال) محاسبه گردید. مرگ و میر طبیعی (M) و مرگ و میر صیادی(F) به­ ترتیب 1/29 (بر سال) و 2/09 (بر سال) و ضریب بهره ­برداری(E) این ماهی 0/62 تعیین گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population Dynamic of Indian Mackerel, (Rastrelliger kanagurta, Cuvier 1817) from Hormozgan Waters, Iran

نویسندگان [English]

 • Behnam Daghooghi 1
 • Farhad Kaymaram 2
 • Gholamhossein Vosooghi 1
 • Tooraj Valinassab 2
 • Masoud Moradi 3
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Fisheries Science Research Institute, Tehran, Iran
3 Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran, Iran.
چکیده [English]

To survey on population dynamics of Indian Mackerel, (Rastrelliger kanagurta, Cuvier 1817) in the Persian Gulf and Oman Sea random sampling was carried out monthly from November 2012 to October 2013. Length frequency data were recorded randomly from Bandar Abbas and Qeshm Island landing monthly. A totally of 2340 individuals were recorded for length frequency thorough, 525 fish were recorded for length- weight relationship. The average total length (TL) of Indian mackerel was calculated 23.6±2.2, with a range of 13.9 to 35.5 centimeters. The length-weight relationship was determined as W= 0.0061FL 3.27, and it showed an isometric growth pattern. The asymptotic length (L) and growth coefficient (K) were estimated as 44.2(cm) and 0.64(yr-1), respectively. The value of to was calculated -0.2, and the longevity was estimated 4.38 years. The growth equation of Von Bertalanffy was obtained at L (t) = 44.2(1- exp (-0.64(t-(-0.2))) for Indian mackerel. Maximum recruitment was in June at 16.2 percent.  Total mortality (Z) rate was estimated 3.38 (yr-1) on Length-converted catch curve method. The rates of natural mortality (M) on Pauly's empirical equation, fishing mortality (F) and exploitation ratio were estimated 1.29 (yr-1), 2.09 (yr-1) and 0.62, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persian Gulf
 • Indian Mackerel
 • Population dynamics
 • Growth parameters
 • Mortality rate
 • exploitation rate