توصیف ساختار استخوانی سیاه ماهی مرکزی (1877 Kessler, Capoeta buhsei) از حوضه دریاچه نمک

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

گونه سیاه­ ماهی مرکزی Capoeta buhsei یکی از نه گونه جنس سیاه­ماهی در ایران و بومی حوضه دریاچه نمک می ­باشد. با توجه به این­ که در مورد این گونه اطلاعات اندکی در دسترس بوده و بسیاری از ویژگی­ های زیست­ شناختی آن ناشناخته مانده است و هم ­چنین با توجه به اهمیت نقش ساختار اسکلتی در شناخت ویژگی های زیست شناسی ماهیان، این تحقیق با هدف بررسی ویژگی­ های ساختار استخوانی گونه سیاه­ ماهی مرکزی به اجرا درآمد. بدین منظور تعداد 12 قطعه ماهی از رودخانه کردان صید گردید، نمونه­ ها در فرمالین ده درصد تثبیت و برای مطالعه استخوان­ شناسی رنگ ­آمیزی و شفاف­ سازی شدند. در نهایت ویژگی­ های استخوانی آن­ ها به تفصیل توصیف گردید و نتایج حاصل از آن با گونه Capoeta damascina، که اطلاعات استخوان­ شناسی آن در دسترس بود مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این مقایسه تفاوت­ های آشکاری را در بخش­ های مختلف جمجمه عصبی، مجموعه استخوان­ های سرپوش آبششی، کمان لامی، کمان آبششی، باله پشتی، استخوان­ های ساده و رجلی خارجی و خارهای خونی و عصبی باله دمی نشان داد.

کلیدواژه‌ها