بررسی تغییرات سطوح هورمون های 17β-estradiol و 17α-Hydroxyprogeterone طی کاربرد آگونیست و آنتاگونیست های دوپامینرژیک و آدرنرژیک به همراه GnRHa و Ovaprim در ماهی سفید Rutilus frisii kutum

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

4 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن

چکیده

ماهی سفید Rutilus frisii kutum یکی از گونه ­های ارزشمند تجاری و بومی دریای خزر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات به­ کارگیری آنتاگونیست­ های نسل سوم سیستم دوپامینرژیک و آگونیست و آنتاگونیست­ سیستم آدرنرژیک به­ همراه هورمون­ های هیپوتالاموسی، آگونیست  Buserelin) GnRH) و Ovaprim بر تغییرات سرمی هورمون­ های (17β-estradiol (E و (17α-hydroxyprogeterone (17α-OHP  در گونه مذکور است. 117 ماهی سفید پیش ­مولد ماده برای انجام این تحقیق انتخاب شدند. ترکیبات در دوزهای مورد نظر شامل: (Salbutamol Sulphate  (SLB دوز 4 میلی­ گرم، OLZ)  Olanzapine) دوز 5 میلی­ گرم، (Clozapine   (CZ  دوز 12 میلی­ گرم،(Metoprolol Tartrate (MTP   دوز 5 میلی­ گرم،  BUS) Buserelin Acetate)  دوز 5 میکروگرم و Ovaprim دوز 0/5 میلی ­لیتر به ­ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، بودند. ترکیبات مذکور در قالب 10 تیمار ترکیبی از هورمون و داروها، تقسیم­ بندی شدند: گروه 1) OLZ+SLB، گروه2) OLZ+MTP، گروه3) OLZ+BUS، گروه4) CZ+SLB، گروه5) CZ+MTP، گروه 6) CZ+BUS، گروه7) OLZ+BUS+SLB، گروه8) OLZ+BUS+MTP ، گروه9) CZ+BUS+SLB، گروه 10) CZ+BUS+MTP. سه گروه شاهد مثبت (نرمال سالین)، شاهد منفی (بدون تزریق) و مرجع (اواپریم) نیز درنظر گرفته شدند. نتایج نشان دادند که سطح هورمون E2قبل از القاء ترکیبات در ساعت صفر بالا بوده درحالی­ که پس از القاء ترکیبات و در ساعت 12 پس از تزریق، کاهش پیدا کرده است. در ساعت 12، تیمارهایOvaprim ، OLZ+BUS+SLB و CZ+BUS در مقایسه با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی­ دار آماری بودند (0/01>p). تیمارهای OLZ+SLB، OLZ+MTP، CZ+SLB، OLZ+BUS+MTP و CZ+BUS+SLB نیز به­ صورت 0/05>p اختلاف معنی ­دار داشتند. ساعت صفر در کلیه تیمارها بدون اختلاف معنی ­دار بود (0/05<p). سطح هورمون 17α-OHP در زمان قبل از تزریق (ساعت صفر) پایین بوده به ­طوری ­که اووسیت ­ها به مراحل پایانی رسیدگی و تخمک­ گذاری که نزدیک شدند، سطح این هورمون افزایش یافت (ساعت 12). تیمارهای Ovaprim، OLZ+BUS+SLB، CZ+BUS و OLZ+SLB با سایر تیمارها در ساعت 12، دارای اختلاف معنی­ دار بودند (0/01>p). از پروژه حاضر می­ توان نتیجه ­گیری نمود که با توجه به اثرات مهاری سیستم دوپامینرژیک و تحریکی سیستم آدرنرژیک در فرایندهای تولیدمثلی ماهیان، دو سیستم مذکور در تقابل با یکدیگر بوده ­اند، بنابراین آنتاگونیست­ های نسل سوم دوپامین به­ همراه آگونیست­ های آدرنرژیک و GnRHa در ماهی سفید  بسیار مؤثر عمل نموده­ا ند.

کلیدواژه‌ها