تأثیر پربیوتیک فرمکتو بر عملکرد رشد، فلور باکتریایی و مورفولوژی روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، صندوق پستی: 115

چکیده

پربیوتیک ­ها مواد غذایی غیرقابل هضمی هستند که از طریق تحریک رشد و فعالیت باکتری­ های موجود در روده اثرات سودمندی بر سلامتی میزبان دارند. علاوه بر این، گزارش ­های موجود اثر مثبت این افزودنی­ های جیره را بر عملکرد رشد نیز نشان داده است. تحقیق حاضر به ­منظور آگاهی از اثرات کاربرد مکمل پربیوتیکی فرمکتو بر عملکرد رشد، میکروفلور روده و ساختار روده در جیره ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان انجام گرفت. تعداد 162 قطعه ماهی انگشت ­قد قزل ­آلای رنگین­ کمان با میانگین وزنی 1/83±19/06 گرم تحت 3 جیره آزمایشی شامل 3 سطح پربیوتیک فرمکتو (صفر، 1 و 2 گرم در کیلوگرم غذا) در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 18 قطعه ماهی در هر مخزن(مجموعاً 9 مخزن) به­ مدت 10 هفته با جیره ­های آزمایشی تغذیه شدند. افزودن فرمکتو به ­طور معنی­ داری (0/05>p)شاخص­ های رشد مانند رشد ویژه و میزان افزایش وزن را کاهش و ضریب تبدیل غذایی را افزایش داد. استفاده از مکمل­ های فرمکتو سبب تغییر در جمعیت کل باکتری­ های روده شد(0/05>p). بافت پوششی روده نیز به ­طور معنی ­دار (0/05>p) تحت تاثیر استفاده از فرمکتو قرار گرفت. کاربرد فرمکتو سبب کاهش طول پرزهای روده شد و کم ­ترین طول پرزهای روده در سطح 2 گرم فرمکتو مشاهده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فرمکتو علی ­رغم تأثیر قابل ملاحظه بر فلور و مرفولوژی روده، بر عملکرد رشد تأثیر چندانی نداشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Fermacto prebiotic on growth performance, some intestinal morphology and microbial floor in the rainbow trout (Oncorhynchusmykiss)

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Mahboobi Soofiani 1
  • Ebrahim Motaghi 1
  • Amin Nematollahi 2
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, PO Box 115, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Prebiotics are not digestible ingredients food that stimulates the growth and activity of bacteria in the intestines through beneficial effects on the health of the host. In addition, this report is shown a positive effect of adding these additives diet on growth performance. The present study was carried out to investigate an intestinal microbial balance, growth performance, and immune responses of fish trough addition of Fermacto prebiotic to diet of rainbow trout, Oncorhynchusmykis. One-hundred and sixty two (162) rainbow trout with mean live weight 19.06±1.83 g were randomly selected and allocated to 9 tanks (18 fish per tank). Three levels of Fermacto (0, 1 and 2 g/kg diet) were used. Each treatment was replicated 3 times. The experiment was carried out for 10 weeks. Fermacto supplement showed a significantly increasing effect on the feed conversion ratio and decreased specific growth rate and weight gain at the end of experiment. Fermacto caused significant differences in bacterial population fish intestinal microbial balance lowest length was observed in fish receiving the diet supplemented with 2 g/kg Fermacto, whereas application of Fermacto at the applied levels showed no effects on growth and health of experimental fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prebiotic
  • Fermacto
  • rainbow trout
  • Intestinal microflora