تأثیر پربیوتیک فرمکتو بر عملکرد رشد، فلور باکتریایی و مورفولوژی روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، صندوق پستی: 115

چکیده

پربیوتیک ­ها مواد غذایی غیرقابل هضمی هستند که از طریق تحریک رشد و فعالیت باکتری­ های موجود در روده اثرات سودمندی بر سلامتی میزبان دارند. علاوه بر این، گزارش ­های موجود اثر مثبت این افزودنی­ های جیره را بر عملکرد رشد نیز نشان داده است. تحقیق حاضر به ­منظور آگاهی از اثرات کاربرد مکمل پربیوتیکی فرمکتو بر عملکرد رشد، میکروفلور روده و ساختار روده در جیره ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان انجام گرفت. تعداد 162 قطعه ماهی انگشت ­قد قزل ­آلای رنگین­ کمان با میانگین وزنی 1/83±19/06 گرم تحت 3 جیره آزمایشی شامل 3 سطح پربیوتیک فرمکتو (صفر، 1 و 2 گرم در کیلوگرم غذا) در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 18 قطعه ماهی در هر مخزن(مجموعاً 9 مخزن) به­ مدت 10 هفته با جیره ­های آزمایشی تغذیه شدند. افزودن فرمکتو به ­طور معنی­ داری (0/05>p)شاخص­ های رشد مانند رشد ویژه و میزان افزایش وزن را کاهش و ضریب تبدیل غذایی را افزایش داد. استفاده از مکمل­ های فرمکتو سبب تغییر در جمعیت کل باکتری­ های روده شد(0/05>p). بافت پوششی روده نیز به ­طور معنی ­دار (0/05>p) تحت تاثیر استفاده از فرمکتو قرار گرفت. کاربرد فرمکتو سبب کاهش طول پرزهای روده شد و کم ­ترین طول پرزهای روده در سطح 2 گرم فرمکتو مشاهده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فرمکتو علی ­رغم تأثیر قابل ملاحظه بر فلور و مرفولوژی روده، بر عملکرد رشد تأثیر چندانی نداشت.
 

کلیدواژه‌ها