تاثیر تجویز خوراکی پودر بذر گیاه خار مریم (Silybum mariamum) بر فاکتورهای بیوشیمیایی و سیستم ایمنی خون بچه ماهیان سیم (Abramis braba orientalis)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، صندوق پستی: 1616

2 گروه زیست شناسی دریا، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

استفاده از گیاهان دارویی به ­عنوان ترکیبات محرک و تقویت­ کننده سیستم ایمنی ماهی­ ها در طی سال­ های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش تاثیر عملکرد پودر بذر گیاه خار مریم (Silybum mariamum) بر فاکتورهای بیوشیمیایی و سیستم ایمنی خون بچه ماهی سیم (Abramis brama orientalis) مورد بررسی قرار گرفت.  بدین منظور در سال 1393، آزمایشی یر روی بچه ماهیان سیم (با وزن اولیه 12-10 گرمی )، به­ مدت 60 روز با به­ کارگیری 3 مقدار مختلف عصاره خار مریم 800،400،200 میلی ­گرم در 4 تیمار با 3 تکرار و یک تیمار به ­عنوان گروه شاهد (فاقد جیره محتوی عصاره خارمریم) صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیه ­ها از روش تجزیه و تحلیل واریانس یک ­طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد، عصاره خارمریم، با افزایش غلظت گلبول­ های سفید، هماتوکریت، نوتروفیل و مونوسیت، لیزوزیم و  ایمنوگلوبین و هم­ چنین کاهش آلکالین فسفاتاز ، آسپرتات آمینو ترانسفراز ، پلاسما آلانین آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز در گروه ­های تیمار شده در 400 و 800 میلی گرم نسبت به گروه شاهد، می­ تواند موجب تقویت سیستم ایمنی ماهی سیم گردد (0/05>p). هم­ چنین با توجه به برتری تیمار 800 میلی­ گرمی، نسبت به سایر تیمارها، استفاده از مقدارمذکور در جیره غذایی آبزیان به­ منظور افزایش ایمنی ماهی سیم توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها