مدل سازی مطلوبیت زیستگاه بهاره و تابستانه گراز (1758 Sus scrofa, Linnaeus) در پناهگاه حیات وحش جاسب اراک با استفاده از روش حداکثر آنتروپی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه محیط زیست. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

چکیده

درک صحیح ارتباط بین توزیع حیوانات و زیستگاه آن­ ها می ­تواند نقش مهمی، در حفاظت و مدیریت گونه ­های در معرض تهدید داشته باشد. جمعیت­ های گراز وحشی (Sus scrofa) به ه­طور چشمگیر در دهه­ های اخیر در سرتاسر ایران افزایش یافته است. گسترش دامنه فعالیتی گراز وحشی در زیستگاه ­های مختلف، سبب افزایش تعارض این گونه با انسان شده است. بدین منظور، آگاهی از نیاز­های زیستی گراز نقش مهمی در برنامه­ریزی مدیریت گونه و زیستگاه دارد. مدل­ سازی مطلوبیت زیستگاه گونه گراز، به بررسی عوامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه و کاهش مطلوبیت برخی نواحی، به­منظور کنترل اثرات مخرب آن­ ها می­ پردازد. هدف از مطالعه حاضر، مدل­ سازی مطلوبیت زیستگاه گراز در دو فصل بهار و تابستان در پناهگاه حیات­ وحش جاسب اراک، به­عنوان ابزاری مهم در شناسایی نحوه توزیع و پراکنش گونه­ ها، می ­باشد. در این مطالعه با استفاده از ده متغیر محیطی و روش آنتروپی بیشینه (MaxEnt) نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه تهیه شد. نتایج حاصل از مدل با استفاده از آماره سطح زیر منحنی (AUC) و منحنی ویژگی عامل دریافت‌کننده (ROC) ارزیابی شد و اهمیت نسبی متغیر­ها براساس آزمون جک نایف مشخص شد. نتایج نشان داد که مدل در پیش‌بینی مناطق مطلوب زیستگاه گونه، موفق بوده است (0/77=AUC). براساس نتایج حاصل از تحلیل حساسیت سنجی، متغیر­های مدل رقومی ارتفاع، شیب و فاصله تا روستا بیش ­ترین تأثیر را در انتخاب زیستگاه مطلوب گونه داشته‌اند. بررسی­ ها نشان داد،گراز به مناطقی با تیپ پوشش گیاهی (Perennual grasses, Artemisia aucheri, Astragalus spp)، مناطق مسطح با شیب بسیار پایین (0 تا 7 درصد) تمایل بیش­تری دارد. مطلوبیت زیستگاه با، افزایش ارتفاع و کاهش فاصله از روستا رابطه عکس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spring and summer habitat suitability modeling of wild boar (Sus scrofa) in Jassb wildlife refuge of Arak using Maximum Entropy (MaxEnt) method

نویسندگان [English]

  • Sahar Rezaei 1
  • Saeid Nadery 1
  • Peyman Karami 2
1 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowme'eh Sara, POBox: 1144
2 Department of Environment. Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, POBox: 3995
چکیده [English]

Correct understanding of the relationship between the distribution of animals and their habitat can play an important role in the conservation and management of threatened species. Populations of wild boar (Sus scrofa) have increased significantly during recent decades throughout Iran. So that, its vast activity range in different habitats has increased its conflicts to human communities. Therefore, knowledge of the biological requirements of wild boar (Sus scrofa) is so important in species and habitats management planning. Habitat suitability of species such as wild boar deals with investigation of factors influencing on habitat suitability and also suitability reduction of some areas in order to control their devastating effects. The aim of present study is to model suitability of habitat in spring and summer seasons in Jassb wildlife refuge, as an important tool for identifying the distribution way of wild boar. In this study, habitat suitability map is prepared based on 10 environmental variables data and using Maximum Entropy (MaxEnt) method. The results of the model was assessed using the area under curve (AUC) and Receiver Operating Characteristic (ROC) statistics and relative importance of variables was determined using Jackknife test. The results showed that the model was successful in prediction of suitable areas for species habitat (AUC = 0.77). Based on results of sensitivity analysis, DEM (Digital elevation model), slope and distance to rural region had the most impact on selection of species suitable habitat. Studies showed that, wild boar has more tendency to areas with (Perennual grasses, Artemisia aucheri, Astragalus spp) vegetation type and flat areas with very low slop (0 to 7 percent). Habitate suitability has inverse correlation to height increase and reduction of distance to rural area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild boar (Sus scrofa)
  • Habitat suitability modeling
  • Jassb wildlife refuge
  • MaxEnt model