بررسی مقدماتی دو شکلی جنسی جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در ایران

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

3 گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

4 دفتر تنوع زیستی و حیات وحش، سازمان محیط زیست، تهران

چکیده

دو شکلی جنسی یک پدیده رایج زیستی است که به بررسی تفاوت­ ساختارهای بدن نرها و ماده­ های یک جمعیت یا گونه می­ پردازد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی دو شکلی جنسی خرگوش غربی (Lepus europaeus) در ایران با استفاده از روش ریخت ­سنجی هندسی به اجرا در آمد. به این منظور 53 لندرمارک در تصاویر دو بعدی مربوط به نماهای پشتی، جانبی و شکمی تعداد 70 جمجمه خرگوش (39 ماده و 31 نر) تعیین شد. پس از تحلیل پروکراست، داده­ های حاصل با استفاده از تحلیل چند متغیره تابع تشخیص مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تفاوت معنی ­داری را بین شکل جمجمه در جنس­ های  نر و ماده در دو نمای پشتی و شکمی نشان داد که تایید کننده وجود دو شکلی جنسی در شکل جمجمه خرگوش غربی است. براساس یافته­ ها، بیش ­ترین اختلاف مشاهده شده مربوط به استخوان­ های کمان زیگوماتیک و پوزه است. به­ طورکلی جمجمه در جنس ماده نسبت به نر تمایل به کشیده ­تر شدن پوزه و کمان زیگوماتیک کوتاه­ تر دارد.

کلیدواژه‌ها