تأثیر آنتی اکسیدان ها بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت ورزشی در اسبچه خزر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1783-13145

چکیده

به­منظور بررسی اثرات استفاده ویتامین های E، C و ترکیبی از این دو در کاهش تنش­ های اکسیداتیو در اسبچه خزر، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار بر روی 16 راس اسبچه خزر به­ مدت21 روز(سه هفته) انجام شد.  اسبچه ­های مورد مطالعه، از سلامت کامل برخوردار بودند و میانگین سنی آن­ ها 8/5 سال( 10-7 سال) و میانگین وزنی 220 کیلوگرم (240-200 کیلوگرم) بود. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- گروه شاهد (یونجه همراه با کاه یاکلش)، 2- گروه حاوی جیره شاهد به اضافه میزان 6 گرم ویتامین E محاسبه شده بر حسب وزن در روز در تمام دوره آزمایش، 3- گروه حاوی جیره شاهد به­ همراه مقدار 7 گرم ویتامین C در روز در تمام دوره آزمایش، 4- گروه حاوی جیره شاهد به همراه ویتامین  E+C به ­ترتیب 6 و 7 گرم در روز بود. نمونه­ های خونی از تمامی اسبچه­ها در زمان استراحت و بلافاصله پس از تنش ورزشی، اخذ شد. سرم­های تهیه شده، در آزمایشگاه به ­وسیله HPLC، اتانالایزر و اسپکتوفوتومتر آنالیز شدند. براساس نتایج به­ دست آمده استفاده از افزودنی بر سطح آنزیم ­های آسپارتات­آمینوترانسفراز، کراتین­­کیناز و گلوتاتیون­پراکسیداز سرم خون معنی ­دار نبود (0/05p). ولی اثر افزودنی بر سطح ویتامینC و  ویتامین E معنی­ دار بود (0/05p). اثر ورزش بر سطح آنزیم آسپارتات­آمینوترانسفراز و ویتامین C معنی ­دار بود (0/05p)و اثرات متقابل ورزش و افزودنی بر هیچ­ یک از صفات مورد بررسی معنی ­دار نبود (0/05p). در کل با استفاده توأم ویتامین C و E  سبب ایجاد بالاترین سطح سوپراکسید دیسموتاز و ویتامین­ های C و E در سرم اسبچه­ ها شد.

کلیدواژه‌ها