ریخت شناسی مقایسه‌ای جمعیت های زاغ ‌بور (Podoces pleskei) در دو استان سمنان و یزد

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 گروه محیط‌ زیست، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

زاغ‌بور از خانواده کلاغ‌ها و متعلق به جنس زاغ‌های زمینی یا دونده است. پراکنش این گونه در ایران به لکه‌هایی منزوی در نواحی بیابانی و نیمه­ بیابانی مرکز و شرق ایران محدود شده است که نگرانی‌هایی را به سبب انزوای جمعیت‌ها ناشی از مخاطره­ هایی از قبیل درون‌آمیزی، رانش ژنتیکی و غیره فراهم می‌کند. این مطالعه با هدف مقایسه برخی ویژگی‌های ریختی جمعیت‌های منزوی زاغ بور در دو استان سمنان و یزد به انجام رسیده است. بدین ­منظور تعداد هشت متغیر ریخت­ شناختی از اندام­ های پا و منقار برای 21 فرد جوجه از منطقه هرات مروست در استان یزد و تعداد 4  فرد جوجه از مجموعه حفاظتی توران در استان سمنان اندازه­ گیری و تمامی داده­ ها با تقسیم بر ریشه سوم وزن بدن استاندارد شدند. برای نرمال سازی داده‌ها از تغییر شکل لگاریتم پایه دو استفاده شد. هم­ چنین برای مقایسه متغیرهای اندازه­ گیری شده بین افراد در جمعیت­ های منطقه هرات مروست یزد و مجموعه حفاظتی توران از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که جوجه‌ها و افراد بالغ این دو منطقه در متغیرهای طول و عرض منقار با هم تفاوت معنی‌داری(در سطح 0/05= α) دارند. هم­ چنین اندازه و فرم دستگاه تغذیه‌ای در زاغ بورهای این دو منطقه در افراد نابالغ و بالغ تفاوت معنی‌داری (در سطح 0/05= α) دارند که این امر می‌تواند در ارتباط با رژیم غذایی و عادات جستجوی غذایی آن­ ها در این دو منطقه و نیز اندازه طعمه‌های مورد استفاده باشد که مطالعات تکمیلی برای بررسی مقایسه‌ای رژیم غذایی و عادات تغذیه‌ای زاغ بورهای این دو استان در فصول مختلف سال را طلب می‌کند.

کلیدواژه‌ها