ریخت شناسی مقایسه‌ای جمعیت های زاغ ‌بور (Podoces pleskei) در دو استان سمنان و یزد

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 گروه محیط‌ زیست، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

زاغ‌بور از خانواده کلاغ‌ها و متعلق به جنس زاغ‌های زمینی یا دونده است. پراکنش این گونه در ایران به لکه‌هایی منزوی در نواحی بیابانی و نیمه­ بیابانی مرکز و شرق ایران محدود شده است که نگرانی‌هایی را به سبب انزوای جمعیت‌ها ناشی از مخاطره­ هایی از قبیل درون‌آمیزی، رانش ژنتیکی و غیره فراهم می‌کند. این مطالعه با هدف مقایسه برخی ویژگی‌های ریختی جمعیت‌های منزوی زاغ بور در دو استان سمنان و یزد به انجام رسیده است. بدین ­منظور تعداد هشت متغیر ریخت­ شناختی از اندام­ های پا و منقار برای 21 فرد جوجه از منطقه هرات مروست در استان یزد و تعداد 4  فرد جوجه از مجموعه حفاظتی توران در استان سمنان اندازه­ گیری و تمامی داده­ ها با تقسیم بر ریشه سوم وزن بدن استاندارد شدند. برای نرمال سازی داده‌ها از تغییر شکل لگاریتم پایه دو استفاده شد. هم­ چنین برای مقایسه متغیرهای اندازه­ گیری شده بین افراد در جمعیت­ های منطقه هرات مروست یزد و مجموعه حفاظتی توران از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که جوجه‌ها و افراد بالغ این دو منطقه در متغیرهای طول و عرض منقار با هم تفاوت معنی‌داری(در سطح 0/05= α) دارند. هم­ چنین اندازه و فرم دستگاه تغذیه‌ای در زاغ بورهای این دو منطقه در افراد نابالغ و بالغ تفاوت معنی‌داری (در سطح 0/05= α) دارند که این امر می‌تواند در ارتباط با رژیم غذایی و عادات جستجوی غذایی آن­ ها در این دو منطقه و نیز اندازه طعمه‌های مورد استفاده باشد که مطالعات تکمیلی برای بررسی مقایسه‌ای رژیم غذایی و عادات تغذیه‌ای زاغ بورهای این دو استان در فصول مختلف سال را طلب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative morphology of Podoces pleskei populations in two provinces of Semnan and Yazd

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rasouli nasab 1
  • Mohammad Tohidifar 2
  • Sara Yalpaniyan 3
  • Akram Moghaddasi 1
1 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, POBox: 4111
2 Department of Biodiversity, Faculty of Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, POBox: 14515-775
3 Department of Environment, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Podoces pleskei is from crow family and belongs to the genus of  ravens land or runners. The distribution of this species in Iran to isolated patches in desert and semi-desert areas that is limited to Central and East of Iran .There are concerns because of the isolation of populations that due to dangers such as inbreeding, genetic drift and so etc. The aime of this study is to compare some morphological characteristics of isolated populations of Podoces pleskei in the provinces of Semnan and Yazd. For this purpose, eight morphological variables were choose from foot and mouth organs for 21 chickens in the Marvast Herat region in Yazd province and four numbers of chickens measure from Protection Complex of Touran.Then all these data were standardized by dividing the cube root of body weight. To normalize these data were used the logarithm of deformation. Also,T-test was used to compare the measured variables between individuals of the populations of Marvast Herat of Yazd and Touran. The results showed that the chicks and adults in the two areas have significant differences in beak length and width variables. Also, the size and form of nutritional devices Podoces pleskei in these two areas have significant differences in the immature and mature which can be associated with diet and food habits search for them in these two areas and is also used as prey size that demands complete studies for comparative study of diet and eating habits of the two provinces in different seasons.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Podoces pleskei
  • Yazd and Semnan provinces
  • Morphometric
  • chickens
  • Mature