برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه بوم زاد زاغ بور (Podoces pleskei, Zarudny, 1896) در استان فارس

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه بوم ­زاد زاغ بور (Podoces pleskei, Zarudny, 1896) در استان فارس به ­منظور تعیین ارزش حفاظتی این گونه منحصربه ­فرد است. در این مطالعه، تعداد 100 نفر از خانوارهای شهرستان نی­ریز که در مجاورت زیستگاه این گونه، یعنی منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه هستند به ­روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به چهره مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسشنامه ­ای شامل: مشخصات جمعیت­ شناسی، سوالات آگاهی و تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور بود. پس از جمع­ آوری داده­ ها، نتایج با استفاده از نرم ­افزار SPSS و کاربرد نرم ­افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 8، تجزیه و تحلیل داده­ ها انجام پذیرفت. یافته­ های پژوهش نشان داد که، 55 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حفاظت از گونه بوم ­زاد زاغ بور دارند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار بومی برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور، به ­ترتیب معادل با 28714/14 و 344569/74 ریال است. براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال، عضویت در سازمان­ های زیست محیطی و میزان پیشنهاد از عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور است.

کلیدواژه‌ها