شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه بازوفت

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، صندوق پستی: 115

2 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، صندوق پستی: 66

3 بخش تکثیر و پرورش آبزیان، اداره شیلات استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، صندوق پستی: 88146339

4 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 111-14115

چکیده

رودخانه بازوفت از سر­شاخه­ های مهم رودخانه کارون بوده و در منطقه کوهستانی زرد­کوه در استان چهار­محال و بختیاری واقع می­ باشد با هدف شناسایی فون ماهیان و پراکنش مکانی و زمانی آن­ ها نمونه­ برداری به ­صورت فصلی از زمستان 1387 تا تابستان 1388 در 14 ایستگاه با استفاده از دستگاه الکتروشوکر و تور پرتابی صورت گرفت. در مجموع 13 گونه ماهی از 4 خانواده کپور­ماهیان Cyprinidae، سگ­ ماهیان جویباری Nemacheilidae، گربه ماهیان چسبنده Sisoridae و آزاد­ ماهیان Salmonidae شناسایی گردید که در این بین دو گونه بوم ­زاد آب­ های داخلی ایران بودند. خانواده ­های کپورماهیان با 8 گونه و فراوانی نسبی 81/9% و گربه ماهیان چسبنده با یک گونه و فراوانی نسبی 0/5% به ­ترتیب بیش­ ترین و کم ­ترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. نمونه­ های سیاه ماهی گونه (Capoeta damascina) با 46/3 درصد  و حضور در تمامی ایستگاه­های مطالعاتی بیش ­ترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند و در مقابل گونه Squalius lepidus با 0/2 درصد کم ­ترین فراوانی صید را در رودخانه بازوفت نشان داد. بنابر یافته­ های این مطالعه، رودخانه بازوفت با توجه به شرایط بوم­ شناسی متنوع علاوه بر حضور گونه­ های بوم ­زاد، دارای ماهیان ارزشمندی نظیر قزل­آلای خال قرمز و سایر
گونه ­های واجد ارزش اقتصادی می ­باشد. لذا با توجه به ارزش حفاظتی بالای ماهیان بومی، توسعه آبزی­ پروری در این رودخانه باید با رعایت کلیه ملاحظات زیست ­محیطی همراه با پایش مستمر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Distribution of Bazoft River fish fauna

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Pirali Khirabadi 1
  • Mehdi Moradi Chaffi 2
  • Parviz Mansouri 3
  • Mohammad Sadegh Alavi-Yeganeh 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Recourses, Shahrekord University, Shahrekord, P.O.Box: 115
2 Culture and Breeding Department, National Inland Water Aquaculture institute, Bandar-Anzali, P.O.Box: 66
3 Culture and Breeding Department, Charmahal & Bakhtiariy Fisheries Institute, Shahrekord,
4 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Nur,
چکیده [English]

Bazoft River is one of the major effluents of the Karun River and located in Zardkouh mountainous region in the province of Chahar-Mahal and Bakhtiari. With the aim of identifying and understanding spatial distribution of fish fauna sampling carried out seasonally from winter to summer 2009 at 14 stations using electrofishing and cast net. A total of 13 fish species from four family including; Cyprinidae, Nemacheilidae, Sisoridae and Salmonidae were identified which three of them were endemic of Iran. Highest and lowest number of identified species with 8 and 1 and relative frequency of specimens with 81.9% and 0.5% revealed for Cyprinidae and Sisoridae family respectively. Within species, Capoeta damascina and Squalius lepidus have most and least frequency with 46.3 and 0.2 percent form total number of fish specimens. The results indicating Bazoft river ecology in addition to the provision canvas species possess valuable fish such as Brown trout and other species of economic value. Due to a variety of ecological conditions in Bazoft River, the results indicating existence of three endemic fish species in this river with some valuable species like Salmo trutta and some other commercially valuable species. So, because of high conservation value of endemic fish species, aquaculture development in the river must be done regarding all the environmental considerations and continuous monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bazoft River
  • Identification and Distribution
  • Fish Fauna