شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه بازوفت

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، صندوق پستی: 115

2 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، صندوق پستی: 66

3 بخش تکثیر و پرورش آبزیان، اداره شیلات استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، صندوق پستی: 88146339

4 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 111-14115

چکیده

رودخانه بازوفت از سر­شاخه­ های مهم رودخانه کارون بوده و در منطقه کوهستانی زرد­کوه در استان چهار­محال و بختیاری واقع می­ باشد با هدف شناسایی فون ماهیان و پراکنش مکانی و زمانی آن­ ها نمونه­ برداری به ­صورت فصلی از زمستان 1387 تا تابستان 1388 در 14 ایستگاه با استفاده از دستگاه الکتروشوکر و تور پرتابی صورت گرفت. در مجموع 13 گونه ماهی از 4 خانواده کپور­ماهیان Cyprinidae، سگ­ ماهیان جویباری Nemacheilidae، گربه ماهیان چسبنده Sisoridae و آزاد­ ماهیان Salmonidae شناسایی گردید که در این بین دو گونه بوم ­زاد آب­ های داخلی ایران بودند. خانواده ­های کپورماهیان با 8 گونه و فراوانی نسبی 81/9% و گربه ماهیان چسبنده با یک گونه و فراوانی نسبی 0/5% به ­ترتیب بیش­ ترین و کم ­ترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. نمونه­ های سیاه ماهی گونه (Capoeta damascina) با 46/3 درصد  و حضور در تمامی ایستگاه­های مطالعاتی بیش ­ترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند و در مقابل گونه Squalius lepidus با 0/2 درصد کم ­ترین فراوانی صید را در رودخانه بازوفت نشان داد. بنابر یافته­ های این مطالعه، رودخانه بازوفت با توجه به شرایط بوم­ شناسی متنوع علاوه بر حضور گونه­ های بوم ­زاد، دارای ماهیان ارزشمندی نظیر قزل­آلای خال قرمز و سایر
گونه ­های واجد ارزش اقتصادی می ­باشد. لذا با توجه به ارزش حفاظتی بالای ماهیان بومی، توسعه آبزی­ پروری در این رودخانه باید با رعایت کلیه ملاحظات زیست ­محیطی همراه با پایش مستمر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها