اکولوژی تغذیه شانک گوفر (Rhabdosargus haffara Frosska, 1775) در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

چکیده

در این پژوهش 561 قطعه (220 نر و 341 ماده) شانک گوفر  (Rhabdosargus haffara)با میانگین طول کل 5/58±24/78 سانتی ­متر و میانگین وزنی 183±346 (گرم)، در آب­ های هرمزگان مطالعه و رابطه توانی 2/97وزن×0/15=TL با ضریب همبستگی  0/90 به دست آمد. نرخ مصرف بر زی­ توده، سطح غذائی و مساحت باله دمی به ­ترتیب 14/3، 0/46±3/33  و 3/66 برای اولین بار در آب­ های خلیج فارس و دریای عمان برای R. haffara محاسبه گردید. افزایش نرخ مصرف بر زی ­توده، نشانی از تکانه در یک اکوسیستم بوده و می ­تواند به دلیل تغییر در اندازه­ های جمعیت و هم­ چنین کمبود شکاردر یک اکوسیستم صورت پذیرفته باشد،که این رخداد اغلب به سمت میانگین اندازه کوچک ­تر همراه با طول عمر کوتاه­ تر در موجودات اتفاق می­ افتد. سطح تروفی به­ دست آمده در این تحقیق نشان­ دهنده رژیم گوشت­ خواری در این گونه می ­باشد. هم­ چنین، بیشینه شاخص فراوانی شکارهای مصرف شده مربوط به دوکفه ای­ ها در فصول (40/74) و در کل سال (28/66) نتیجه­ گیری شد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک ­طرفه در خصوص فراوانی تعداد شکار در کلاس­ های طولی مختلف نشان داد که کلاس ­های طولی در انتخاب شکار­ها اختصاصی عمل نکرده­ا ند (0/5>p). یافته­ های حاصل از این تحقیق علاوه بر اطلاعات پایه­ ای در مدل­ سازی اکولوژیکی در فرمول­ بندی رژیم­ غذائی این گونه در صنعت آبزی­ پروری می­ تواند مورد استفاده واقع گردند. 

کلیدواژه‌ها