اثرات عصاره هیدروالکلی آنغوزه (Ferula assafoetida) در جیره بر شاخص های ایمنی موکوسی در ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

باتوجه به افزایش روزافزون مقاومت باکتریایی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، گرایش به سمت استفاده از گیاهان دارویی سوق پیداکرده است. این مطالعه باهدف بررسی اثرات جیره­ غذایی حاوی سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) بر شاخص‌های ایمنی موکوسی (آلکالین فسفاتاز، پروتئین کل و ایمونوگلوبین) ماهی گور­خری(Danio rerio) انجام شد. بدین­ منظور تعداد 360 قطعه ماهی با میانگین وزنی حدود 0/01±0/3 گرم در 4 تیمار به‌صورت کاملاً تصادفی و هر تیمار با 3 تکرار شامل تیمار شاهد (جیره­ غذایی بدون عصاره)، تیمارهای با جیره­ غذایی حاوی عصاره (2/5، 5 و 10 گرم بر کیلوگرم) به‌صورت تصادفی در آکواریوم­ های پرورش تقسیم و به­ مدت 60 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. ارزیابی ایمنی موکوس، میزان ایمونوگلوبولین در سطح 5 گرم بر کیلوگرم بیش ­ترین افزایش را داشته ولی در الکالین فسفاتاز و پروتئین کل در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نشان نداد (0/05<p). تغییرات شاخص الگوی پروتئینی، دامنه بین 11 تا 63 کیلو دالتونِ را نشان داد. به ­طوری­ که تیمار 5 گرم بر کیلوگرم نسبت به همه‌ تیمارها بیش­ ترین ضخامت را در باندها نشان داد. براساس نتایج این تحقیق استفاده از عصاره گیاهی آنغوزه در سطح  5 گرم بر کیلوگرم جهت بهبود شاخص­ های ایمنی موکوسی در ماهی گورخری پیشنهاد می­ شود. 

کلیدواژه‌ها