مقایسه کارایی منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص های رشد، رنگ پوست و خون ماهی سیچلاید سر قرمز (Paraneetroplus synspilus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران. کدپستی: 65143-43711

چکیده

بررسی تاثیر منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص­ های رشد، رنگ پوست و خون ماهی سیچلاید سرقرمز (Paraneetroplus  synspilus) در بهار 1394 اجرا شد. تعداد 120 عدد بچه ماهی سیچلاید سرقرمز با میانگین وزنی 2/90±9/63 گرم در 12 آکواریوم با تراکم 10 عدد در هر آکواریوم توزیع شدند. بچه ماهیان با چهار جیره شامل 1: شاهد (غذای اسکرتینگ بدون رنگدانه)، 2: 100 گرم پودر گاماروس در کیلوگرم اسکرتینگ، 3: 100 گرم پودر گل همیشه بهار در کیلوگرم اسکرتینگ  و 4: 50 میلی­ گرم آستازانتین در کیلوگرم اسکرتینگ با سه تکرار به مدت 70 روز تغذیه شدند. در پایان آزمایش، خونگیری از سرخرگ یا سیاهرگ دمی (زیر ستون مهره) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که بیش ­ترین وزن نهایی، طول نهایی، درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، شاخص رشد ویژه، ضریب چاقی، شاخص گنادی و کم ­ترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با آستازانتین مشاهده شد که در شاخص گنادی اختلاف معنی­ داری با سایر تیمارها داشت (0/05>p). ماهیان تغذیه کرده از گل همیشه بهار افزایشی (0/05>p) را در تعداد گلبول­ های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین نشان دادند. ماهیان تغذیه شده با آستازانتین، گل همیشه بهار و رش دارای آستازانتین بیش ­تری (0/05>p) در خون و رنگ­ پذیری بالاتری (0/05>p) در بالای سرپوش آبششی و زیر باله سینه­ ای نسبت به شاهد بودند. براساس نتایج می­ توان اظهار نمود که افزودن رنگدانه به جیره ضروری بوده وسطوح 50 میلی گرم آستازانتین و 100 گرم گل همیشه بهار می­ توانند نقش مهمی را در افزایش رشد، رنگ­ پذیری و نیز بهبود شاخص ­های خونی در بچه ماهیان سیچلاید سرقرمز ایفا نمایند.   

کلیدواژه‌ها