توده زنده و پراکنش میگو موزی (1888 Penaeus merguiensis De Man) درخلیج فارس

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

نمونه­ برداری از ذخیره میگو موزی به ­صورت ماهانه و به ­منظور بررسی توده زنده و پراکنش با استفاده از تور ترال کف از بهمن­ 1392 تا بهمن 1393 از منطقه سیریک با موقعیت جغرافیایی (26O 25’ E, 57O 01’ N) تا درگهان در جزیره قشم با موقعیت (27O 02’ E, 56O 12’ N) انجام گردید. رابطه طول کاراپاس – وزن برای ترکیب دو جنس به ­صورت W= 0.0015L2.7868 تعیین گردید. ورود جمعیت نوپا به ذخیره اصلی در سراسر سال بوده و بیش­ ترین مقدار (63 %) از تیر تا آبان می­ باشد. منحنی لگاریتمی احتمال صید به ­صورتPi=1/[1+exp(-0.56(Li-23.78))] محاسبه گردید. توده زنده میگو موزی با استفاده از روش مساحت جایروب شده برابر 1044/1 تن برآورد گردید و میزان مجاز برداشت برابر 835 تن محاسبه شد. بیش ­ترین توده زنده میگوموزی برابر 507/6 تن (48/6 درصد) در لایه عمقی 5-10 متر بوده و بیش ­ترین تراکم مربوط به نواحی غربی جزیره هرمز تعیین گردید. زمان مناسب برای آزاد سازی صید در سایز (Cl)28 میلی­ متر برابر 1393/07/10 تعیین گردید. تغییر در مقادیر مرگ ومیر طبیعی می­ تواند در طول بهینه صید و درنهایت زمان شروع صید میگوموثر باشد. براساس روش تهی ­سازی ضریب قابلیت صید، q برابر 0/000371 و میزان توده زنده میگو موزی در طول فصل صید برابر 1232 تن محاسبه گردید. این اختلاف در توده زنده برآورد شده ممکن است به­ علت اضافه شدن بچه میگوهای جوان در خلال فصل صید در مهر تا  آبان و یا در اثر افزایش رشد وزنی میگوها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biomass and Distribution of Banana Shrimp (Penaeus merguiensis De Man, 1888) In the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mohammad Momeni Momeni 1
  • Esan Kamrani 2
  • Mohsen Safaei 1
  • Farhad Kay Maram 3
1 University of Hormozgan, Fisheries Department, Bandar Abbas, Hormozgan, Iran
2 University of Hormozgan, Marine Biology Department, Bandar Abbas, Hormozgan, Iran
3 Iranian Fisheries Science Research Institute, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sampling of banana shrimp stock was occurred for estimating the biomass and distribution purposed by wooden trawler in aquatic habitat from January 2013 to January 2014. Towing operation was done from Sirik (26O 25’ E, 57O 01’ N) to Dargehan in north of Qeshm island (27O 02’ E, 56O 12’ N). Carapace length – total weight relationship for mixed gender was estimated as W= 0.0015L2.7868. Recruitment was occurred all around the year, but maximum was in July to November (63%). Exponential probability of capture was estimated as Pi=1/[1+exp(-0.56(Li-23.78))]. Biomass of banana shrimp was estimated as 1044.1 tone by swept area method and total allowable catch was estimated 835 tone. Maximum biomass of banana shrimp was 507.6 tone (about 48.6%) in depth layer of 5-10 m and the most concentration of the shrimp was belonging to west part of Hormoz Island. Optimum time to starting the catch season, based on the 28 mm (Cl) as optimum length of harvest, was estimated 1st October, 2013. Changes in natural mortality values could be effected the length of catch and optimum time of harvest too. The catchability coefficient, q, was estimated 0.000371 and total biomass was calculated 1232 tone by depletion method. Such difference in estimated biomass from two methods maybe belong to add juvenile to main stock during the catch season or increasing the body mass of each individual in the stock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hormozgan
  • Penaeus merguiensis
  • Recruitment
  • Biomass
  • Bottom trawl