بررسی ترکیب گونه‌ای جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ترکیب زئوپلانکتون استخرهای پرورش ماهی گرم آبی است، از این­ رو در مطالعه حاضر ساختار و دینامیک زئوپلانکتون­ ها در 3 استخر مزارع پرورش توام ماهی کپور معمولی و کپور ماهیان چینی در منطقه دزفول مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی نمونه­ های زئوپلانکتونی نیز با استفاده از تورهایی با چشمه 100 میکرون از 3 استخر (A1، A2، A3) 2 هکتاری در طول اسفند 1393 تا مهر 1394 برداشت شد. از هر ایستگاه 20 لیتر آب فیلترشده و نمونه ­ها بعد از تثبیت با فرمالین 4 درصد به آزمایشگاه منتقل و شناسایی براساس کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد. جهت بررسی تاثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب (pH، نیترات، فسفات، آمونیاک، شوری، EC، سختی، اکسیژن محلول، کدورت و دما) بر روی تنوع و تراکم زئوپلانکتون­ ها در طول دوره این فاکتورها نیز مورد اندازه­ گیری قرار گرفتند. نتایج اندازه­ گیری نشان داد که با وجود یکسانی کوددهی، حجم آب استخر و سایر شرایط حاکم بر 3 استخر، پارامترهای نیترات، فسفات بین سه استخر اختلاف معنی ­داری داشت و هم ­چنین نتایج همبستگی، همبستگی بین داده زئوپلانکتون­ های شناسایی شده و پارامترهای فیریکی و شیمیایی مشاهده نشد. در استخر A1 بالاترین تعداد زئوپلانکتون در مهرماه (1313/38عدد در لیتر) و کم­ ترین تعداد در فروردین و اردیبهشت در استخر A2 (صفر عدد در لیتر) شمارش شد. پر گونه ­ترین رده با 6 گونه و بالاترین فراوانی با 80/46 درصد متعلق به رده روتیفر و فراوان‌ترین گونه مربوط به گونه Trichocera sp. بود. در استخر A2 بالاترین تعداد زئوپلانکتون در شهریور و کم ­ترین تعداد در فروردین‌ماه شمارش شد و باز هم روتیفر با 5 گونه و 87/71 درصد فراوان‌ترین گونه شناسایی‌ و همانند استخر A2 فراوان‌ترین گونه متعلق به Trichocera sp. بود. در استخر A3 زئوپلانکتون ­ها بالاترین تعداد را در خردادماه و کم ­ترین تعداد را در اردیبهشت‌ ماه داشتند. در این استخر هم­ چون دو استخر دیگر، رده روتیفر با 70/27 درصد و 5 گونه فراوان‌ترین رده بود و بیش ­ترین فراوانی به گونه Brachionus sp تعلق داشت. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که دو گونه Trichocera spو Brachionus spبه­ عنوان مهم­ ترین گونه­ های زئوپلانکتونی در استخرهای پرورشی منطقه دزفول هستند.

کلیدواژه‌ها