پراکنش آلودگی شپش سر Pediculus humanus capitis در مدارس دخترانه متوسطه جنوب شرق استان تهران

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

      شپش سر،Pediculus humanus capitis (De Geer 1767) شایع­ ترین نوع شپش از نوع انگلی در جهان است. با توجه به اهمیت شپش سر در بهداشت عمومی و شیوع آن در استان­ های مختلف کشور، در این مطالعه درصد آلودگی به شپش سر در مدارس دخترانه مقاطع متوسطه شهرهایجنوب­ شرق استان تهران در شهرهای ورامین، پیشوا، قرچک، جوادآباد و پاکدشت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ­برداری به ­صورت تصادفی و در فصول پائیز و زمستان 93 تا بهار 94 انجام گرفت. در این راستا درصد آلودگی به شپش سر، هم ­چنین میانگین جمعیت شپش به تفکیک مراحل مختلف رشدی محاسبه و از نظر آماری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان­ دهنده اختلاف معنی ­دار میان شهرهای مورد مطالعه بود. شهرهای ورامین (5/84 درصد) و قرچک (4/79 درصد) با کم­ ترین درصد آلودگی و پاکدشت با بیش ­ترین درصد آلودگی (13/16 درصد) شناسایی شدند. هم ­چنین جمعیت شپش سر با توجه به حجم جامعه مورد نمونه ­برداری در شهر ورامین (6/56±30/8 شپش) با اختلاف معنی­ دار نسبت به سایر شهرها در بالاترین سطح قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها