تاثیر نانوذرات اکسیدروی و عصاره اتانولی زوفا (Hyssopus officinalis) بر رشد Saccharomyces cerevisiae

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب

چکیده

تحقیفات نشان داده است که نانوذرات اکسیدروی فعالیت ضدمیکروبی قوی برعلیه ریزاندامگان دارند. هم­ چنین اثرات ضدمیکروبی مناسبی از عصاره گیاه زوفا (Hyssopus officinalis ) گزارش شده است. در تحقیق حاضر اثرات عصاره زوفا و نانوذرات اکسیدروی به­ صورت منفرد و هم در حالت ترکیب عصاره با نانوذرات بر روی سلول ­های مخمرهای تک سلولیSaccharomyces cerevisiae مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا عصاره گیاه زوفا استخراج و سپس ترکیب آن با نانو ذرات اکسید روی صورت گرفت. نتایج نشان داد که عصاره گیاه زوفا در غلظت 0/02 میلی­ گرم در میلی­ لیتر دارای غلظت موثر است و به ­تدریج با افزایش غلظت موجب کاهش تعداد سلول­ های مخمر شد (0/05>p). نانوذرات اکسید روی در غلظت 0/005 میلی­ گرم در میلی ­لیتر دارای غلظت موثر بوده و به ­تدریج موجب کاهش تعداد سلول ­های مخمر شد. این تحقیق نشان داد که نانوذرات اکسید روی در غلظت­ های 0/04 و 0/06 میلی­ گرم در میلی­ لیتر باعث تحریک رشد در سلول­ های مخمری شد (0/05>p). نانوذرات در غلظت 0/0016 میلی­ گرم در میلی ­لیتر و نانوذرات اکسیدروی با 0/0012 میلی ­گرم در میلی ­لیتر عصاره گیاه زوفا به­ تدریج موجب کاهش تعداد سلول­ های مخمر شد. هم­ چنین تحریک رشد سلول­ های مخمر در غلظت ­های 0/04 میلی­ گرم در میلی­ لیتر نانوذرات اکسیدروی با 0/03 میلی­ گرم در میلی­ لیتر عصاره گیاه زوفا مشاهده شد (0/05>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Zinc Oxide nanoparticles and ethanol extracts of Hyssop (Hyssopus officinalis) on the growth of Saccharomyces cerevisiae

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Hosseini 1
  • Ramin Manaffar 2
  • Manuchehr Ghojaie 3
1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Urmia
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia
3 Department of Biology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Bonab
چکیده [English]

According to investigations, Zinc oxide nanoparticles were found to be highly effective against microorganisms. Also an antibacterial and antifungal effects have been reported about Hyssop extracts, as well. In this study the effect of zinc oxide nanoparticles and Hyssop extract, individually and in combination mode against single cell Saccharomyces cerevisiae were examined. In order to make organic Nanoparticle product, the extract of Hyssop was combined with nanoparticles of zinc oxide which was promoted next. The results showed that in single mode Hyssop plant extract was effective at concentrations 0.02 mg per ml concentration and gradually increasing the concentration reduces the number of yeast cells (p <0.05). Also 0.005 mg per ml of the nanoparticles could gradually reduce the number of yeast cells. Also, this study showed that the nanoparticles in the Middle 0.04 mg per ml concentrations re-stimulate significantly the growth of yeast cells (p<0.05). The study revealed that nanoparticles of zinc oxide at concentration of 0.04 and 0.06 mg per ml stimulate the growth of the yeast cells (p<0.05). Nano-particles in the concentration of 0.0016 mg per ml Zinc oxide plus 0.0012 mg per ml of the extract of plant Hyssop gradually reduced the number of yeast cells (p <0.05). The yeast cells stimulation by concentration of 0.04 mg per ml Nanoparticles plus 0.03 mg per ml of the herbal extract was seen in this study (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyssop
  • Herbal extract
  • Nanoparticles
  • Zinc oxide
  • Yeast