تنوع ریزماهواره ای ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در سواحل استان گلستان

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

کپور معمولی (Cyprinus carpio) یکی از مهم ­ترین گونه­ های ماهیان استخوانی بومی با ارزش اقتصادی بالا می ­باشد. بازسازی ذخایر این ماهی از طریق تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه­ ماهیان انجام می ­گیرد که این امر می­ تواند موجب تغییراتی در تنوع ژنتیکی این گونه با ارزش گردد. هدف از این مطالعه بررسی تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کپورمعمولی در رودخانه قره ­سو، خلیج گرگان و هم­ چنین تالاب گمیشان بوده که جهت انجام کار از تعداد 90 ماهی نمونه ­برداری و DNA آن ­ها با استفاده از کیت­ های مخصوص  (Gene All Tissue and Tissue plus sv mini) طبق دستورالعمل شرکت سازنده استخراج گردید. جهت PCR از پنج جفت جایگاه ریزماهواره MFW20,MFW2,MFW17,MFW7,MFW16) استفاده شد که تمامی آن­ ها چندشکلی نشان دادند. تعداد آلل ­ها­، هتروزایگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به ­ترتیب در محدوده 17-7، 0/78-0/14 و 0/90-0/76 به ­دست آمد. متوسط Fst به ­عنوان شاخصی از تمایز ژنتیکی، 0/05 به ­دست آمد. در بررسی تعادل هاردی - واینبرگ از 15 آزمون مورد بررسی 14 نمونه انحراف معنی ­داری از تعادل را نشان دادند. نتایج حاصل از ترسیم دندروگرام نیز نشان داد که نمونه ­های مورد بررسی احتمالاً متعلق به یک جمعیت
می ­باشند. 

کلیدواژه‌ها