برآورد تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال ( 1776 ,Caracal caracal Schreber) در استان فارس

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف برآورد تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال (Caracal caracal, Schreber, 1776) به­ منظور تعیین ارزش حمایتی این گونه منحصربه ­فرد در نواحی بیابانی و نیمه ­بیابانی استان فارس انجام شده است. در این مطالعه، تعداد 198 نفر از خانوارهای محلی در استان فارس که در مجاورت زیستگاه این گونه، یعنی پناهگاه حیات ­وحش بختگان و منطقه حفاظت شده بهرام گور هستند به­ روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به چهره مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسشنامه ­ای شامل: مشخصات جمعیت شناسی، سوالات آگاهی و تمایل به پرداخت افراد برای حمایت از گونه کاراکال بود. پس از جمع­ آوری داده­ ها، نتایج با استفاده از نرم ­افزارهای SPSS نسخه 21 و اقتصاد سنجی Eviews نسخه 8، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ­های پژوهش نشان داد که، 57/6 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال دارند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار محلی برای حمایت از گونه کاراکال، به ­ترتیب معادل با 50747/39 و 608975/14 ریال است. براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای تحصیلات، عضویت در سازمان­ های زیست محیطی، شناخت گونه و میزان پیشنهاد از عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال است.

کلیدواژه‌ها