تبارزایی خفاش‌های دم موشی جنس Rhinopma (خانواده Rhinopomatidae) در ایران براساس ژن D-loop

نوع مقاله : جانورشناسی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

خفاش ­های دمموشی جنس Rhinopoma به‌عنوان قدیمی‌ترین کلاد خردخفاشان زنده محسوب می‌شوند. گونه‌های این جنس در نواحی گرم استوایی یا نیمه‌استوایی دنیای قدیم، شمال وغرب آفریقا، خاورمیانه، لوانت، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، هندوستان، تایلند و سوماترا ساکن هستند. برای بررسی روابط تبارشناسی اعضای این جنس از ژنD-Loop استفاده شد. در این مطالعه 36 نمونه از مناطق مختلف جمع ­آوری و برای استخراجDNA مورداستفاده قرار گرفت. بعد از تکثیرقطعهموردنظر و توالی‌یابی، هم ­ردیفی انجام شدو توالی بهطول 577 نوکلئوتید به­ دست آمد. میانگین ترکیب نوکلئوتیدهای A، C، T و G، به‌ترتیب برابر35/23%،24/16%،28/60% و12/01%بود. از تعداد577جایگاه، 168 جایگاه متغیر که 148 جایگاه از نظر پارسیمونی حاوی باراطلاعاتی (parsimony informative) بود. نتایج به­ دست آمده در این مطالعه وجود سه گونه R. microphyllum، R. hardwickei و R. muscatellum در ایران را تایید نمود. هم ­چنین مطالعه تبارزایی سه گونه جنس Rhinopoma نشان داد که R. microphyllumو R. muscatellum تاکسون‌های خواهریمی ­باشند که این حالت با رابطه R. hardwickeiو R. muscatellum که براساس تشابه اندازه بدن و مورفولوژی بینی به‌عنوان نزدیک‌ترین تاکسون‌ها به‌هم درنظر گرفته می‌شوند، در تناقض است.

کلیدواژه‌ها