بررسی میزان موفقیت جوجه آوری گنجشک معمولی (Passer domesticus) در منطقه کیان آباد اهواز

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

گنجشک معمولیPasser domesticus, Pallas 1811 درایران دارای پراکنش وسیعی است و و در استان‌های جنوبی کشور ارزش غذایی دارد. به­ همین دلیل میزان موفقیت جوجه­ آوری آن از اسفند ماه 1394 تا اردیبهشت 1395 در فضاهای سبز منطقه کیان ­آباد اهواز با مشاهده مستقیم بررسی شد. فضاهای سبز منطقه کیان آباد دارای پوشش درختی کنارzizphus spinachristi، اکالیپتوس  Eucalyptus camaldulensis، برهان  Albizia lebbeckو کنوکارپوس .Cenocarpus spاست. بر روی درختان منطقه در مجموع 125 آشیانه شمارش شد که 50 آشیانه بر روی درختان اکالیپتوس، 40 آشیانه برروی درختان برهان و 35 آشیانه نیز برروی درختان کنار ساخته شده بودند. شروع آشیانه ­سازی 18 اسفند، اوج تاریخ تخم­ گذاری 25 تا 28 اسفند، اوج تاریخ تفریخ تخم‌ها 15 فروردین تا 25 فروردین و آخرین تاریخ پرواز جوجه‌ها 22 اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. مشخصات 125 آشیانه و ابعاد 500 تخم درداخل آشیانه‌ها، اندازه­ گیری شد. میانگین تخم‌ها در هر آشیانه 4 عدد، میانگین قطر بزرگ تخم‌ها 0/12±2/20 سانتی ­متر، میانگین قطرکوچک تخم‌ها 0/12±1/61 سانتی ­متر، میانگین حجم تخم‌ها 0/45±2/86 سانتی مترمکعب، میانگین وزن تخم‌ها 0/34±2/30 گرم، میانگین دوران تفریخ 0/91± 14/19 روز، میانگین وزن آشیانه 10/4±145/46 گرم، میانگین طول آشیانه 5/94±19/23 سانتی متر، میانگین عرض آشیانه 2/25±12/53 سانتی متر، میانگین قطردهانه آشیانه‌ها 2/25±8/76 سانتی ­متر و میانگین ارتفاع آشیانه‌ها از زمین 1/2± 4/68 متر، تعیین شدند. میزان موفقیت جوجه ­آوری در منطقه کیان ­آباد 54 درصد و تلفات 46 درصد تعیین شد.

کلیدواژه‌ها