استخراج لیپوپروتئین با چگالی کم از زرده تخم مرغ و مقایسه آن با لستین سویا و رقیق کننده تجاری آندرومد در انجمادپذیری اسپرم گاو

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

چکیده

در طی فرآیند انجماد ساختارهای بیوشیمیایی و آناتومیکی سلول اسپرم تحت تاثیر قرار می­گیرد. لذا استفاده از مواد محافظ شوک سرما در محیط انجماد، ضروری­ترین بخش درفرآیند انجماد اسپرم می ­باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف لیپوپروتئین با چگالی کم (6، 8 و 10 درصد) و سطوح مختلف لستین سویا به ­عنوان ماده محافظ شوک سرما، در مقایسه با رقیق ­کننده تجاری آندرومد بر اسپرم­ های منجمد-یخ­گشایی شده گاو هلشتاین می­ باشد. در این تحقیق از 3 رأس گاو هلشتاین دو بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرم­ گیری شد.جهت از بین بردن اثرات فردی دام ­ها، انزال­ ها به نسبت مساوی با هم مخلوط شدند. نمونه­ های رقیق ­شده منی بعد از سردسازی و پر شدن در پایوت­ ها، منجمد شده و در ازت مایع نگه ­داری شدند. نتایج بعد از یخ ­گشایی نشان داد که بین سطوح مختلف LDL و هم ­چنین سطوح مختلف لستین سویا اختلاف معنی ­داری از نظر پارامترهای ارزیابی شده ­وجود ندارد. استفاده از رقیق­ کننده آندرومد موجب بهبود معنی­ دار پارامترهای کنتیکی و جنبایی، زنده ­مانی و یکپارچگی غشای پلاسمایی اسپرم در سطوح مختلف LDL شد (0/05>P). جنبایی پیش ­رونده در سطوح 1، 1/5 و 2 درصد لستین به ­طور معنی ­داری پایی ن­تر از آندرومد بود. اختلاف معنی ­داری در زنده­ مانی و یکپارچگی غشای پلاسمایی سطوح مختلف لستین و رقیق­ کننده آندرومد مشاهده نشد. به ­طورکلی می ­توان رقیق ­کننده حاوی 3 درصد لستین سویا نتایج مشابهی با رقیق­ کننده تجاری آندرومد داشت.

کلیدواژه‌ها