روش‌شناسی مطالعات فیلوژنی صوتی و مولکولی در پرندگان آوازه‌خوان مطالعه موردی: خانواده مگس‌گیرها Muscicapidae

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط‌ زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 356-46414

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 1111-91775

چکیده

پرندگان ازجمله مهره‌دارانی می‌باشند که از اصوات متنوع برخوردارند و این ویژگی به خاطر وجود اندام تخصصی تولید صدا یا همان جعبه صوت (syrinx)می‌باشد. خانواده مگس‌گیرها (Muscicapidea) گروهی از پرندگان آوازخوان و خانواده‌ای از راسته گنجشک‌سانان می‌باشند که در زیستگاه‌های متنوعی دیده می‌شوند و قادر به یادگیری و تقلید صدا هستند. هم­ چنین این خانواده در رده‌ بندی در سطح جنس و گونه براساس مطالعات مولکولی از ابهامات بسیاری برخوردار می­ باشد که انجام مطالعات اصوات این گروه و ترسیم فیلوژنی صوتی و مقایسه آن با فیلوژنی مولکولی احتمالاً می‌تواند به بعضی از این مسائل پاسخ دهد. در این راستا  آوازهای مربوط به تعدادی از گونه‌های جنس‌های مختلف این خانواده مورد تجزیه و تحلیل توسط نرم­ افزار 1.5  Pro version  Raven قرارگرفت و هفت ویژگی آوایی کد گذاری گردید و در نهایت فیلوژنی صوتی با دو الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه (NJ) و روش جفت گروه بدون وزن با میانگین حسابی(UPGMA)  توسط نرم‌ افزارهای3.60 Phylip  و 4.0  PAUP ترسیم شد. نتایج حاکی از عدم انطباق نسبی بین درخت حاصل از فیلوژنی صوتی با آخرین فیلوژنی پذیرفته شده مولکولی این خانواده بود.موارد عدم انطباق می‌تواند به ­میزان یادگیری و تقلید صدا در این خانواده مربوط باشد. درمجموع درخت فیلوژنی ترسیم شده به­ روش NJ با62 درصد انطباق در مقابل درخت فیلوژنی به­ روشUPGMA  با 45 درصدانطباق با درخت مولکولی،از ارزش تاکسونومیکی بالاتری در فیلوژنی صوتی برخوردارمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها