فون سوسماران شهرستان مهران دراستان ایلام

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

چکیده

شهرستان مهران در یکی از مهم ­ترین دشت ­های استان ایلام واقع شده و دارای آب و هوای نیمه ­بیابانی، خشک و نسبتاً گرم است. مطالعۀ حاضر به ­منظورمطالعه­ و شناسایی سوسمارهای هم بوم و سازگاری ­های زیست شناختی آن ­ها با محیط زیست در فاصلۀ زمانی فروردین ماه 1389 تا شهریور ماه 1390 با روش کار صحرایی و آزمایشگاهی انجام شد. در این بررسی 11 گونه سوسمار متعلق به 11 جنس و شش خانواده از سوسماران شناسایی شدند. خانواده Gekkonidae با چهار گونه شامل Cyrtopodion scabrum، Mediodactylus heteropholis، Bunopus tuberculatusو Microgecko helena متنوع ­ترین خانواده ساکن این منطقه را تشکیل می ­دهند. لیکن در این ناحیه از هر یک از خانواده ­های Eublepharidae، Scincidae و Phyllodactylidae تنها یک گونه به ­ترتیب شامل Eublepharis angramainu، Trachylepis septentaeniata و Asaccus elisae وجود دارد. خانوادۀ Laceridae با دو گونۀ Ophisops elegans و Acanthodactylus boskianus و خانوادۀ Agamidae نیز با دو گونۀ Laudakia nupta  و Trapelus lessonae در این منطقه حضور دارند. فراوان ­ترین گونۀ موجود در این ناحیه سوسمار چشم ماری یا Ophisops elegans است.

کلیدواژه‌ها